KP-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Kancelaria Prezydenta

Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków


Załatw sprawę elektronicznie

Częściowo takSprawę załatwia

1) W zakresie dysponowania znakami towarowymi określonymi w zał. Nr 3 oraz wniosku dot. podmiotu podejmującego działania/organizującego przedsięwzięcia bez udziału Miasta mające/nie mające znaczenia dla rozwoju i promocji Gminy Miejskiej Kraków - Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Referat Organizacyjny/Stanowisko ds. Prawnych i Ochrony Wartości Niematerialnych Miasta (tel. 12-616-1412),

pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, informacje można uzyskać również

w sekretariacie (tel. 12-616-1385). Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz;

2) W zakresie dysponowania znakami towarowymi określonymi w zał. Nr 2,

które mogą być wykorzystywane przez kierujących komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz partnerów i beneficjentów środków miejskich celem uzyskania akceptacji w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej – Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki – sekretariat (tel. 12-616-6052);

3) W zakresie dysponowania znakami towarowymi określonymi w zał. Nr 2 - Kierujący Komórką organizacyjną UMK/miejską jednostką organizacyjną, które podjęły współpracę /współorganizację /partnerstwo z wnioskodawcą;

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak wersji w języku migowymDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Niniejsze dokumenty przedkłada tylko podmiot uprawniony/wnioskodawca, który nie wnioskował o organizację przedsięwzięcia/ współorganizację przedsięwzięcia / nawiązanie partnerstwa z komórkami organizacyjnymi UMK/miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

2) Do wniosku należy dołączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

a) aktualne dane identyfikujące działalność gospodarczą, zawodową, samorządową, społeczną lub inną wnioskodawcy;

b) wizualizację graficzną towaru/przedmiotu/usługi lub program przedsięwzięcia/wydarzenia kulturalnego, artystycznego, naukowego itp.;

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), w przypadku składania wniosku przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy na podstawie dokumentu rejestrowego.

3) W przypadku podmiotu uprawnionego/wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 12 pkt 3 lit. c niniejszej procedury, dodatkowo do wniosku należy dołączyć, odpowiednio dokument np. plan finansowy (określający spodziewane przychody i/lub koszty) działania/przedsięwzięcia;

 

 

 Opłaty

1) Udostępnienie znaku towarowego następuje nieodpłatnie lub odpłatnie;

2) Odpłatnie: zarejestrowane znaki towarowe udostępnia się tylko do jednorazowego wykorzystania w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 3 lit. c niniejszej procedury;

3) Opłatę za użycie znaku towarowego nalicza się według następujących zasad: 6% wartości spodziewanych przychodów obliczonych na podstawie planu finansowego (określającego spodziewane przychody i/lub koszty) działania/przedsięwzięcia;

 Forma załatwienia

1) Udzielona zgoda wyrażona w formie oświadczenia woli (w tym umowa licencyjna/inna);

2) Odmowa udzielenia zgody, o której mowa pkt 1 niniejszego ustępu następuje,

w szczególności w sytuacjach, gdy wykorzystanie znaku towarowego mogłoby:

a) uwłaczać reputacji Gminy Miejskiej Kraków;

b) powiązać Gminę Miejską Kraków z działalnością, która mogłaby być dla jej wizerunku szkodliwa;

 Termin załatwienia

W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu;Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia merytoryczna właściwej wewnętrznej komórki organizacyjnej/miejskiej jednostki organizacyjnej;Tryb odwoławczy

Nie dotyczy;Podstawa prawna

1) § 7 ust. 15 zarządzenia Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta);

2) zarządzenie nr 569/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzania nr 765/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad zarządzania znakami towarowymi Gminy Miejskiej Kraków;

3) Art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 poz. 2302, z 2019 poz. 501);

 Dostępność procedury

BIPInformacje dodatkowe dla klienta

1) Podmiot uprawniony/wnioskodawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę nie będącą osoba prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub inną niż gospodarcza; mającą związek z Gminą Miejską Kraków i/lub mającą znaczenie dla jej rozwoju i promocji; podejmującą działania o znaczącej wartości edukacyjnej, poznawczej, promocyjnej, prestiżowej, w tym z gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług;

2) Znak towarowy Gminy Miejskiej Kraków – należy przez to rozumieć każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, identyfikujące działania Gminy, dla którego została wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego albo dla którego zostało wszczęte postępowanie rejestracyjne w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (wykaz obowiązujących znaków towarowych stanowią zał. Nr 2 i 3);

3) Znaki towarowe Gminy Miejskiej Kraków mogą być używane przez następujące podmioty uprawnione/wnioskodawców:

a) współorganizujące przedsięwzięcia/współpracujące/partnerstwo z udziałem Miasta mające znaczenie dla rozwoju i promocji Gminy Miejskiej Kraków

– po uzyskaniu uprzedniej zgody Kierującego komórką organizacyjną UMK/miejską jednostką organizacyjną odpowiedzialnego za przedsięwzięcie, udział w partnerstwie oraz wykorzystanie znaku towarowego;

b) organizujące przedsięwzięcia bez udziału Miasta mające związek z Gminą Miejską Kraków i/lub mające znaczenie dla jej rozwoju i promocji; podejmujące działania o znaczącej wartości edukacyjnej, poznawczej, promocyjnej, prestiżowej, w tym

z gwarancją najwyżej jakości świadczonych usług – po uzyskaniu uprzedniej zgody Dyrektora Kancelarii Prezydenta w odniesieniu do szczególnych znaków towarowych (zał. Nr 3), bądź Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w odniesieniu do powszechnych znaków towarowych (zał. Nr 2);

c) (w wyjątkowych sytuacjach) podejmujące działania bez udziału Miasta;

niemające związku z Gminą Miejskiej Kraków i/lub nie mające znaczenia dla jej rozwoju i promocji; wnioskujące o wyrażenie zgody na jednorazowe korzystanie ze znaku towarowego w celu firmowania własnych towarów/usług w związku z prowadzoną działalnością – po uzyskaniu uprzedniej zgody Dyrektora Kancelarii Prezydenta (zał. nr 3);