KM-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wyrejestrowanie pojazdu


Załączniki do procedury:
wzór wniosku
Pełna treść procedury

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych, 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat od daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Złożenie wniosku elektronicznego [TUTAJ]Sprawę załatwia

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referaty Rejestracji PojazdówObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu [wzór dostępny tutaj].

 

II. Załączniki do wniosku:

 

1) W przypadku:

a) demontażu pojazdu:

    - zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,

    - dowód rejestracyjny,

    - karta pojazdu - jeżeli była wydana,

    - tablice rejestracyjne.

 

zwalnia się z obowiązku przedłożenia tłumaczenia zaświadczenia potwierdzającego demontaż pojazdu za granicą RP w państwach członkowskich – w sytuacji gdy organ rejestrujący posiada analogiczne tłumaczenia dokumentów z tego państwa,

 

b) kradzieży pojazdu:

    - oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),

    - zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

    - dowód rejestracyjny,

    - karta pojazdu – jeżeli była wydana.

c) wywozu pojazdu za granicę:

    - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, i dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:

    - dowód rejestracyjny,

    - karta pojazdu (jeżeli była wydana),

    - tablice rejestracyjne.

d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

    - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą

    - dowód rejestracyjny,

    - karta pojazdu - jeżeli była wydana,

    - tablice rejestracyjne.

e) trwałej i zupełnej utraty pojazdu:

    - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

    - dowód rejestracyjny,

    - karta pojazdu - jeżeli była wydana,

    - tablice rejestracyjne,

    - dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.

2) Potwierdzenie wniesienia opłat.

3) Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela.

4) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

5) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo [wzór pełnomocnictwa pkt. 4 f] dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu

6) Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.

 

 Opłaty

1) Opłata skarbowa:

    a) od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł (wyjątkiem jest przypadek trwałej i zupełnej utraty pojazdu ),

    b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

4) Opłata dokonywana poza kasami Urzędu musi zawierać w tytule numer VIN/nadwozia i nr rejestracyjny pojazdu, którego sprawa dotyczy.

 

NUMERY KONT:

1) Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu demontażu, kradzieży, wywozu pojazdu za granicę, zniszczenia (kasacji) za granicą,

opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

2) Za wyrejestrowanie z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu -

77 1020 2892 0000 5802 0590 0933.

 Forma załatwienia

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.Termin załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu niezbędnych dokumentów lub w umówionym ze stroną terminie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców.

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22824)

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Szczegółowe informacje o wyrejestrowaniu pojazdu z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu oraz o wysokości opłaty udzielane są w Referacie Postępowań Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, tel.12 616 9378.

2) W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie złoży wniosku o wyrejestrowanie organ rejestrujący wyrejestruje pojazd z urzędu po przesłaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu kopii zaświadczenia o demontażu pojazdu.

3) Właściciel pojazdu ma obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC do dnia demontażu pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy składaniu wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

4) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic / tablicy rejestracyjnej, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie.