KM-38
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne I piętro boks 80

tel. 12-616-9160, 12-616-9159; 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] dotyczący zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2) Załączniki do wniosku:

    a) kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,

    b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, (zgoda, współwłasność, umowa użyczenia, najmu, leasingu),

    c) dotychczasowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

    d) potwierdzenie wniesienia opłaty.Opłaty

1) Opłata za zmianę licencji wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku i jest uzależniona od okresu na który została udzielona:

    a) od 2 - do15 lat – 20 zł

    b) powyżej 15 – do 30 lat – 25 zł

    c) powyżej 30 – do 50 lat – 30 zł

2) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

3) Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

 

NUMERY KONT:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za zmianę licencji – 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.Forma załatwienia

Dokumenty wydawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 7, art. 14 ust. 2, art. 17 i art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.).

2) art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, t.j.).

3) § 1 pkt 4 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).

4) § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

5) Cześć IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

6) § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIV/1419/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały NR LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 2017.1648 z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570.).Dostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstania.