KM-31
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki:

- naklejka z hologramem

- identyfikator kierowcy


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne, I piętro boks 80

tel. 12-616-9160, 12-616-9159, 12-616-9065, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] dotyczący wydania dodatkowego oznaczenia taksówki.

2) Załączniki do wniosku:

    a) aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm w przypadku zatrudnienia kierowcy, utraty lub zniszczenia identyfikatora, upływu terminu ważności identyfikatora,

    b) poprzedni, zniszczony lub nieaktualny identyfikator albo kserokopia dokumentu potwierdzającego jego kradzież np. zaświadczenie z Policji.

    c) zobowiązanie się do zwrotu utraconego identyfikatora w przypadku jego odzyskania.Opłaty

Za wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki nie pobiera się opłaty.Forma załatwienia

Wydanie naklejki z hologramem lub identyfikatora kierowcy taxi.Termin załatwienia

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.Podstawa prawna

1) art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.).

2) § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIV/1419/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 2017.1648).Dostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213