KM-31
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki:

- naklejka z hologramem

- identyfikator kierowcy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Uchwała Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 1647).

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej,

al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków 31-541

Centrum Administracyjne, I piętro boks 80

tel. 12-616-9160, 12-616-9065, 12-616-9159, faks 12-616-9162.

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek dotyczący wydania dodatkowego oznaczenia taksówki.

2) Załączniki do wniosku: aktualna, wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.Opłaty

Za wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki nie pobiera się opłaty.Forma załatwienia

Wydanie naklejki z hologramem lub identyfikatora kierowcy taxi.Termin załatwienia

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.Podstawa prawna

1) art. 35 i art. 36 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2) § 1 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały Nr LXIV/1419/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04 w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowychDostępność procedury

1) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=69213