KM-26
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Załączniki do procedury:
wniosek

Sprawę załatwia

Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kraków al. Powstania Warszawskiego 10

Centrum Administracyjne I piętro boks 84,

tel. 12-616-9355, faks 12-616-9353

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek [dostępny tutaj] o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

    a) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

    b) wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

2) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

3) Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – w przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru.Opłaty

1) Opłata skarbowa za:

    a) dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł,

    b) rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł,

    c) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, a w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. i kasach Urzędu.

3) Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy dołączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA:

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.Forma załatwienia

1) Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

2) Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.Termin załatwienia

1) W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2) W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie – do 7 dni.

3) Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Podstawa prawna

1) Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

2) Art. 64 oraz art. 67 ust. 1 i art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).

3) § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

4) Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

5) Cześć I ust 36, pkt 1, kol. 3 i ust. 37, pkt 1, kol 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

 Dostępność procedury

1) Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa:

    al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a.

2) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

    www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=23396Informacje dodatkowe dla klienta

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.