GS-57
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Czasowe zajęcie nieruchomości


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

 

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości,

 

Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta:

 • Anna Kieć, pok. 313, tel. 12 616 98 93
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 99 47
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 99 12
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 98 95
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 98 92
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 98 95


Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek o czasowe zajęcie nieruchomości zawierający następujące informacje określające:
  - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,
  - powierzchnię nieruchomości,
  - dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
  - właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze gruntów.
 2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 3. Mapę nieruchomości objętych wnioskiem z wrysowanym planowanym obszarem zajęcia nieruchomości.
 4. Pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
 5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 4 zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów.
 6. Dokument wskazujący zaistnienie nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody.
 7. Dokument z rokowań przeprowadzonych przez wnioskodawcę z właścicielem nieruchomości.


Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

7 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji w terenie.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).Podstawa prawna

Art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Informacje dodatkowe dla klienta

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.