GS-49
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)


Załączniki do procedury:
załącznik do procedury GS-49

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 Sprawę załatwia

 

Wydział Skarbu Miasta, ul. Kasprowicza 29

Referat Udostępniania Nieruchomości pod Infrastrukturę Techniczną

 

Śródmieście, Krowodrza

  • Sylwia Miklewska, pok. nr 5 tel.: (12) 616 9815
  • Anna Kulpińska, pok. nr 5 tel.: (12) 616 9906

 Podgórze 

  • Joanna Ładoś – Zając, pok. 8, tel. (12) 616 9818
  • Sylwia Dudzik, pok. nr. 8, tel. (12) 616 9816

 Nowa Huta

  • Anna Furgał, pok. 8, tel. (12) 616 9982

 

 

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

NIe dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek (wraz z podaniem nr KRS lub NIP) o obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu zawierający następujące informacje:

- aktualne położenie działki wg operatu z ewidencji gruntów, na której usytuowana jest istniejąca bądź projektowana infrastruktura techniczna,

- opis parametrów projektowanej bądź istniejącej infrastruktury technicznej (rodzaj, długość, średnica) /oryginał/.

2) Mapa ewidencyjna z naniesionym usytuowaniem projektowanej lub istniejącej infrastruktury technicznej oraz pasem gruntu niezbędnego do jej obsługi /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

3) Wypis z rejestru gruntów obejmujący wnioskowane działki /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

4) Opinia Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikiem graficznym /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

5) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w przypadku jeżeli nie jest wymagana przepisami prawa opinia, o której mowa w pkt 5 /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

6) Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o ile jej wydanie jest przewidziane przepisami prawa / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

7) Oświadczenie przedsiębiorcy o posiadanym prawie własności istniejącej infrastruktury, a w przypadku projektowanej oświadczenie, że infrastruktura będzie realizowana ze środków własnych przedsiębiorstwa przesyłowego oraz po zrealizowaniu wejdzie w jego skład, złożone zgodnie z załącznikiem do niniejszej procedury /oryginał/.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym a także instytucja, która dokument wydała.

 Opłaty

1) Ustanowienie służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

2) Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej.Forma załatwienia

Umowa w formie aktu notarialnego.Termin załatwienia

Do 6 tygodni od zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Informacja pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym).

2) Opinia Biura Planowania Przestrzennego bądź w przypadku takiej konieczności innych właściwych merytorycznie w danej sprawie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

3) Opinia zarządcy lub innego podmiotu, w utrzymaniu którego pozostaje nieruchomość.

4) Zgoda trwałego zarządcy/dzierżawcy/użytkownika na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.

5) Poświadczenie prawa własności wydane przez Centralną Ekspozyturę Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości objętej wnioskiem, badanie księgi wieczystej bądź wydruk z podsystemu Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości

6) Wydany przez Wydział Geodezji wypis oraz wyrys z operatu ewidencji gruntów obejmujący nieruchomość obciążaną służebnością przesyłu.

7) Operat szacunkowy określający wysokość wynagrodzenia tytułem ustanawianej służebności przesyłu.

8) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
  1. Art. 305¹-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  2. Art. 4 pkt. 9 i 9b¹, art. 11, art. 14, art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  3. Uchwała Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 741).


Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystywania do potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Skarbu Miasta, w tym raportów oraz wydruków map z dostępnych programów bez wzywania wnioskodawcy do uzupełniania brakujących dokumentów.

Przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego wnioskodawca jest zobowiązany do okazania w Wydziale Skarbu Miasta dowodu wpłaty wynagrodzenia tytułem ustanawianej służebności przesyłu.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: