GS-48
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych będących użytkownikami/współużytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

NIe dotyczy.Sprawę załatwia

 

Wydział Skarbu Miasta, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania

 

Śródmieście

  • Jan Krauze, pok. 219, tel.: (12) 616-9875

Podgórze

  • Magdalena Ulfig - Jawgiel, pok. 223, tel.: (12) 616-9879

Krowodrza 

  • Joanna Popiołek, pok. 221, tel.: (12) 616-9875

 

Nowa Huta 

  • Agnieszka Kucała pok. 223 tel.: (12) 616-9874

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o sprzedaż prawa własności nieruchomości.

W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest udział w gruncie związany z lokalem posiadającym status pracowni plastycznej faktycznie wykorzystywanej na cele mieszkalne:

- oświadczenie o zamieszkaniu w tym lokalu;

- oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, w budynku której lokal jest położony, że lokal jest wykorzystywany na cele mieszkalne.

2) Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali /oryginał lub uwierzytelniona kopia/ wraz z określonymi poniżej dokumentami:

a) załącznikami do uchwały zawierającymi zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych, udziałów w gruncie przynależnych do tych lokali oraz pisemne oświadczenie zarządu spółdzielni w przedmiocie, czy w budynku znajdują się lokale, w stosunku do których brak osób, którym przysługiwałoby roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu /oryginał lub uwierzytelniona kopia/

lub

b) potwierdzonym przez zarząd spółdzielni zestawieniem powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych, udziałów w gruncie przynależnych do tych lokali oraz aktualnym zestawieniem osób mających roszczenie o ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali, /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

W przypadku braku możliwości prawnej uchwalenia takiej uchwały - pisemne oświadczenie zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali wraz określonymi wyżej.

3) Pisemne oświadczenie zarządu spółdzielni w przedmiocie czy na wnioskowanej nieruchomości nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokali wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz przedłożenie zamkniętej listy współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej.

4) Poświadczenie prawa własności dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (aktualny wydruk z księgi wieczystej, ewentualnie wypisy aktów notarialnych umów ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności) /oryginał lub uwierzytelniona kopia/.

5) Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania, tj. wykonania operatu szacunkowego.

6) Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miejskiej Kraków (składane na etapie protokołu rokowań i notarialnej umowy sprzedaży)

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz; występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty

1) Nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Cena sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego ustalana jest na podstawie wartości gruntu określanej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedaży z bonifikatą ustalana jest w stosunku do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkaniowym, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych. Sprzedaż następuje w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone. Przy zachowaniu w/w warunków cena sprzedaży ustalana jest w takiej wysokości, aby cena zapłaty wynosiła 2 % wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej lub wartości udziału w nieruchomości gruntowej.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i użytkowe, bonifikata jest udzielana wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Powierzchnia zostaje wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się na zbywanej nieruchomości.

Cena sprzedaży bez bonifikaty ustalana jest dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli lokali nabytych od spółdzielni, zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

Na wniosek użytkownika wieczystego nabywającego grunt lub udział w gruncie przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkalne za cenę bez bonifikaty, istnieje możliwość ustalenia ceny gruntu zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie różnicy wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Wnioskodawca ponosi koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego a także koszty dokonania wpisów w księgach wieczystych.

 

 

 Forma załatwienia

Umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego.
W przypadku odmowy - pismo Wydziału Skarbu Miasta kończące sprawę.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (tj. podpisania protokołu z rokowań).

.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Wypis z rejestru gruntów dla działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy lub informacja z rejestru gruntów.

2) Aktualna mapa ewidencyjna lub informacja dotycząca aktualnej mapy ewidencyjnej.

3) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa lub informacja dotycząca aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej.

4) Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.

5) Protokół z wizji w terenie (zdjęcia).

6) Pisemna informacja komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, w przedmiocie ewentualnie prowadzonych postępowań dotyczących nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem sprzedaży, a w szczególności:

- Zarządu Dróg Miasta Krakowa

- Wydziału Geodezji

- Wydziału Podatków i Opłat

7) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków jej użytkownikowi wieczystemu.

8) Potwierdzenie przekazania do publicznej wiadomości treści ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

9) Protokół z przeprowadzonych rokowań.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 i art. 70 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XX/169/03 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych tekst jednolity – ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 737).Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Zasady sprzedaży

1) Sprzedaż własności nieruchomości gruntowej jest możliwa jedynie na rzecz użytkownika wieczystego.

2) W sytuacji, gdy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowione jest w udziałach, sprzedaż następuje na rzecz wszystkich współużytkowników wieczystych tej nieruchomości, po wyrażeniu przez wszystkich zgody, w drodze jednej umowy sprzedaży sporządzanej w formie aktu notarialnego.

3) W sytuacji, gdy postępowanie o sprzedaż prowadzone jest na wniosek współużytkowników wieczystych, których udziały wynoszą, co najmniej połowę zlecenia wykonania operatu szacunkowego jest możliwe po złożeniu pisemnego oświadczenia o solidarnym pokryciu wyżej opisanych kosztów postępowania - oferta cenowa składana jest wszystkim współużytkownikom wieczystym nieruchomości.

4) Cena sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego ustalana jest na podstawie wartości gruntu określanej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.

a) cena sprzedaży z bonifikatą ustalana jest w stosunku do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą służącą celom mieszkaniowym, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od spółdzielni mieszkaniowych będących współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, w których lokale te są położone, w takiej wysokości aby cena zapłaty wynosiła 2 % wartości rynkowej prawa własności sprzedawanej nieruchomości gruntowej lub wartości udziału w nieruchomości gruntowej. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszkalne i użytkowe, bonifikata jest udzielana wyłącznie w odniesieniu do tej powierzchni gruntu, która odpowiada powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Powierzchnia zostaje wyliczona proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się na zbywanej nieruchomości.

b) cena sprzedaży bez bonifikaty ustalana jest dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli lokali nabytych od spółdzielni, zabudowanych budynkami wykorzystywanymi w innym celu niż mieszkalny. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

c) wnioskodawca ponosi koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży zawieranej w formie aktu notarialnego a także koszty dokonania wpisów w księgach wieczystych.

5) Bonifikata od ceny sprzedaży będzie udzielana o ile:

a) spółdzielnia mieszkaniowa zobowiąże się do ustanowienia na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesienia na nich własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych za odpłatnością – w zakresie kwoty dotyczącej nabycia gruntu - nie wyższą niż wynikającą z rozliczenia kwoty określonej przy nabyciu nieruchomości od Gminy Miejskiej Kraków po zastosowaniu bonifikaty z uwzględnieniem uzasadnionego kosztu pieniądza.

b) nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Miejskiej Kraków.

Oświadczenie o powyższej treści współużytkownicy wieczyści będą składali w protokole rokowań oraz podczas zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Należy zatem uregulować wszelkie ewentualnie posiadane wobec Gminy Miejskiej Kraków zaległości, w szczególności z tytułu podatków od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste (również z tytułu innych nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków), mandatów otrzymanych od Straży Miejskiej oraz wszelkich innych należnych Gminie opłat. Informacje o posiadanych zaległościach można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat między innymi pod numerami telefonów:

 

nazwa podatku / opłaty

Śródmieście

Krowodrza

Podgórze

Nowa Huta

Podatek od nieruchomości

(12) 616 9210

(12) 616 9280

(12) 616 9277

(12) 616 9488

(12) 616 5772

(12) 616 5773

(12) 616 5777

(12) 616 5778

(12) 616 8829

(12) 616 8830

(12) 616 8841

(12) 616 9243

 

użytkowanie wieczyste

(12) 616 9264

(12)  616 9381

(12) 616 9482

(12) 616 8825

(12) 616 8840

(12) 616 8842

mandaty

(12) 616 9224

 

6) Zwrot bonifikaty.

Jeśli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie (98%) po jej waloryzacji

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: