GS-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Skarbu Miasta

Odszkodowanie za działki gruntu geodezyjnie wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem lub scaleniem


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury GS-27

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Skarbu Miasta UMK, ul. Kasprowicza 29, 31-523 Kraków,

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań za Przejęte Nieruchomości

 • Anna Kieć. 313, tel. 12 616 9893
 • Justyna Polak, pok. 312, tel. 12 616 9895
 • Ewelina Giemza, pok. 313, tel. 12 616 9947
 • Monika Pałasińska, pok. 313, tel. 12 616 9912
 • Magdalena Pawlikowska, pok. 312, tel. 12 616 9895
 • Jacek Piechociński, pok. 312, tel. 12 616 9892

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.plObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o odszkodowanie (załącznik do procedury GS-27 - dotyczy wyłącznie decyzji podziałowych wydanych w latach ubiegłych) za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawierający: 
  - dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres),
  - oznaczenie nieruchomości, za którą wnioskodawca domaga się odszkodowania (nr działki, obręb jednostka ewidencyjna, numer księgi wieczystej),
  - wskazanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (numer i data decyzji).
 2. Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym (wymóg ten nie obowiązuje, gdy decyzja została wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa).
 3. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej).
 4. Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie żyje) oraz dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców) i adresowe spadkobierców.
 5. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy wnioskodawca jest wpisany do KRS).

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 Opłaty
 1. Nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z art. 2 pkt 1 litera h ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 2. Postępowanie nie podlega opłatom.


Forma załatwienia

Umowa w sprawie wypłaty odszkodowania.Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Zawiadomienie z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Krakowie o ujawnieniu podziału i zmianie właściciela lub ustalenia własne.
 2. Poświadczenie prawa własności na dzień ostateczności decyzji podziałowej i na dzień negocjacji.
 3. Informacja z archiwum w celu ustalenia czy odszkodowanie zostało wypłacone w latach ubiegłych (dotyczy decyzji podziałowych wydanych przez organ inny niż Prezydent Miasta Krakowa).
 4. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości.
 5. Protokół z przeprowadzonych rokowań z właścicielem nieruchomości.
 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.


Tryb odwoławczy

W przypadku nie dojścia do porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.Podstawa prawna
 1. Art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Art.98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.