GK-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych).


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Wnioskodawco, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający

z obowiązujących przepisów prawa.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1744/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. L300 z 21.10.2009 r.), Uchwała Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zawierający:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

c) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

d) kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem wraz z potwierdzeniem aktualnych badań technicznych (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba niż

wnioskodawca, należy załączyć kopię np. umowy dzierżawy, leasingu lub użyczenia);

e) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do myjni i dezynfekcji pojazdów lub oświadczenie o możliwości korzystania w ww. zakresie z myjni, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy;

f) informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

g) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

i) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

2) dowód wpłaty opłaty skarbowej (oryginał),

3) oświadczenie lub zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; w przypadku złożenia oświadczenia, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenia i zaświadczenia winny dotyczyć firmy, a w przypadku zawarcia spółki cywilnej, każdego ze wspólników z osobna),

4) oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej, zawierające:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;

5) w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).

 

UWAGA: kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby.Opłaty

1) Opłata skarbowa:

a) za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków wynosi 616,00 zł,

b) za zmianę lub kontynuację zezwolenia wynosi 308,00 zł,

c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasach Urzędu. NUMER KONTA 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia dla przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachForma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków, lub decyzja odmawiająca udzielenie zezwolenia.

 Termin załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalnej (w uzasadnionych przypadkach).Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu, którego działa Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 Podstawa prawna

1) Art. 7 ust. 1 pkt 4, ust. 6 oraz art. 8 i 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,

3) Art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1744/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

6) Uchwała Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Komórką organizacyjną, która w imieniu Prezydenta prowadzi sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

2) Wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa.

3) Decyzję o uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków można odbierać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków, pok. 209.

4) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

5) Podmiot prowadzący działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest obowiązany do spełniania obowiązków wynikających z uchwały Nr XCII/1233/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

6) Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grze-bowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków na podstawie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach następuje, gdy: przed-siębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działal-ności w wyznaczonym przez organ terminie.

7) Na podstawie Rozdziału 5a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. w toku postępowania, jeżeli pozwoli na to charakter sprawy, może być

przeprowadzona dobrowolna mediacja.