GD-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Geodezji

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach regulacji stanów prawnych nieruchomości, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, wydawania informacji i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa, w oparciu o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Portal I-KERG do obsługi wykonawców prac geodezyjnych.Sprawę załatwia

Wydział Geodezji UMK, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków,

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB

Kierownik Referatu: Lucyna Szmidt: pok. 228, tel. (12) 616-9552, e-mail: Lucyna.Szmidt@um.krakow.pl

Referat Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK

Kierownik Referatu: Mariusz Suwaj: pok. 227, tel. (12) 616-9769, e-mail: Mariusz.Suwaj@um.krakow.pl

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

- Operat techniczny powstały w wyniku wykonania prac geodezyjnych wraz z plikami danych służącymi do aktualizacji baz danych zasobu.

- Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

 Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia

Weryfikacja wyników zgłoszonych prac oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji, przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.Termin załatwienia

Dla prac geodezyjnych:

1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,

2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,

3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych

– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

 

Do terminów, o których mowa nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Opatrzone klauzulą urzędową materiały przeznaczone dla zleceniodawcy jeśli zostały przekazane wraz z wynikami prac geodezyjnych.

Decyzja o odmowie przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 7d, art. 12, art. 12a, art. 12b, art. 12c, art. 12d, art. 40, art. 40a, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wyniki zgłoszonych prac wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych należy złożyć w Wydziale Geodezji, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, pok. 103, lub przekazać w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu I-KERG.

2. W zawiadomieniu o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych należy określić czy prace zostały wykonane w całości czy w części (etapowa realizacja prac wymaga wcześniejszego uzgodnienia oraz akceptacji przez Kierownika Referatu Weryfikacji i Aktualizacji Danych Przedmiotowych Bazy EGiB lub Kierownika Referatu Weryfikacji i Aktualizacji Baz PZGiK przedstawionego harmonogramu oraz zakresu prac realizowanych w ramach poszczególnych etapów) oraz zakresu jakich baz danych dotyczą (EGiB, GESUT, BDOT500).

3. Wniosek o etapowe uzgodnienie realizacji prac wraz z propozycją harmonogramu oraz zakresu realizacji poszczególnych etapów należy przesłać na adres mailowy Lucyna.Szmidt@um.krakow.pl  w przypadków prac o charakterze prawnym oraz Mariusz.Suwaj@um.krakow.pl  w przypadku pozostałych prac.

4. Wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych podlegają weryfikacji pod względem:

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

a) wykonywania pomiarów, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

b) kompletności przekazywanych wyników;

2) spójności przekazywanych zbiorów danych z prowadzonymi przez organ bazami danych.

5. Z czynności weryfikacji sporządzany jest protokół weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

6. Warunkiem przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest pozytywny wynik weryfikacji.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, przekazane wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych zwraca się wykonawcy tych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych nie zostanie uwzględnione zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Geodezji, ul. Grunwaldzka 8) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole, wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

10. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

11. Jeśli razem z wynikami zgłoszonych prac zostaną przekazane dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał te prace, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje je klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów w oparciu o które dokumenty te i materiały zostały sporządzone.

12. Urzędowa klauzula o której mowa w pkt. 10 jest równoważna z umieszczeniem na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonane były prace geodezyjne, oświadczeniem wykonawcy pracy geodezyjnej o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji. Oświadczenie to wykonawca pracy geodezyjnej składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.