AU-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Architektury i Urbanistyki

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych.
 2. W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki.
 3. Mapę ewidencyjną z zaznaczonym obiektem do rozbiórki, podaniem odległości od granic działki.
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokumentem stwierdzającym udzielenie prokury może być również odpis aktualny z KRS (wydany w sądzie albo pobrany samodzielnie zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
 6. W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym/.

UWAGA: Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione

są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi oraz upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany dokument (art. 76a § 2 i 2b k.p.a.).

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury wynosi 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

NUMER KONTA - Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 Forma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia w formie milczącej zgody, lub sprzeciw w formie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa albo sprzeciw w formie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nakładającej obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.Termin załatwienia

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, tj. w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia, przy czym nałożenie przez organ administracyjny obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w drodze postanowienia brakujących dokumentów, przerywa bieg 21-dniowego terminu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o sprzeciwie lub decyzji nakładającej obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, przysługuje od nich odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).
 3. Art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).


Dostępność procedury

Procedurę oraz druk zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu budowlanegomożna pobrać:

 • na stanowiskach obsługi klienta w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków
 • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 1. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Wydział Architektury i Urbanistyki nakłada na zgłaszające, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 4. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w pkt 4, przerywa bieg terminu, o którym mowa w pkt 3.
 5. W trakcie postępowania Wydział Architektury i Urbanistyki może nałożyć obowiązek dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz wynikających z indywidualnego charakteru obiektu przeznaczonego do rozbiórki.
 6. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
 7. W trakcie postępowania Wydział Architektury i Urbanistyki może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub danych dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
 8. Wydział Architektury i Urbanistyki może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, jeżeli:
 •  może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
 •  wymaga ona zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: