Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wyrażanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne używanie

Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz  osiągania niskich dochodów

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie

Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

Ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu położonego na terenie gminnych placówek oświatowych.

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków:

- na lokal o większej powierzchni;

 - lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

 - lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę.

 

 

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych

Mieszkaniowy Bank Zamian

Odstąpienie od procedury eksmisyjnej wobec osób, które:

a) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania tymczasowego pomieszczenia lub lokalu na warunkach najmu socjalnego z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego,

b) utraciły prawo do dalszego zajmowania pomieszczenia tymczasowego,

c) utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu uzasadniającego jego wynajęcie na warunkach najmu socjalnego przyznanego z tytułu zniszczenia lokalu wskutek zdarzenia losowego.

 

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu roszczeń regresowych naliczanych przez Wydział Mieszkalnictwa UMK