Obowiązujący plan KLINY - GADOMSKIEGO II Logo
 

Powierzchnia planu - 117 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLINY - GADOMSKIEGO II" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 603, poz. 4785 z dnia 23 listopada 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 24 grudnia 2010 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 14 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 3 listopada 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 603, poz. 4785 z dnia 23 listopada 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
MGGP S.A. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w Tarnowie

Granice planu obejmują część osiedla Kliny, na obszarze pomiędzy ul. Zawiłą a południowym obejściem autostradowym oraz linią PKP w kierunku Skawiny. W tym rejonie znajdują się znaczne rezerwy terenu możliwe do zabudowy, wymagające jednak wprowadzenia regulacji koordynujących zagospodarowanie, ponieważ ich spontaniczna zabudowa, w drodze indywidualnych decyzji, doprowadzić może do dalszego pogłębiania chaosu urbanistycznego. Z uwagi na istniejące rezerwy terenów dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej, celem szczególnym winna być dbałość o ich ekonomiczne i prawidłowe zagospodarowanie.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip