BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki w latach 1999-2010

 

 

Zgodnie z art. 90 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668) nadającym brzmienie rozdziałowi VIII ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496, Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118), od 1 stycznia 1999 r. zadania nadzoru budowlanego na terenie miasta na prawach powiatu - Krakowa, wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji do którego należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki jako organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r. w oparciu o powołane wyżej przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

Z chwilą rozpoczęcia działalności Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przejął od Prezydenta Miasta Krakowa 2244 postępowania w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków przekazane ustawą - Prawo budowlane do zakresu właściwości powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, które zostały wszczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

W 1999 r. prowadzono 4315 postępowań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków. Zakończono 1573 sprawy. W 1999 r. wydano łącznie 1192 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

W 2000 r. prowadzono 4144 postępowania w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków. Zakończono 1206 spraw. W 2000 r. wydano łącznie 1082 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

W 2001 r. prowadzono 4736 postępowań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków. Zakończono 996 spraw. W 2001 r. wydano łącznie 1052 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

W 2002 r. prowadzono 4624 postępowania w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków. Zakończono 756 spraw. W 2002 r. wydano łącznie 743 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

W 2003 r. wpłynęło 3427 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 3868 postępowań niezakończonych z lat ubiegłych (co daje łącznie 7295 prowadzonych postępowań w tym roku). Zakończono 2842 sprawy. W 2003 r. wydano łącznie 907 rozstrzygnięć w formie decyzji.

W 2004 r. wpłynęło 4007 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 4395 postępowań niezakończonych z lat ubiegłych (co daje łącznie 8402 prowadzone postępowania w tym roku). Zakończono 2270 spraw. W 2004 r. wydano łącznie 1181 rozstrzygnięć w formie decyzji.

W 2005 r. wpłynęło 3324 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 6024 postępowania niezakończone z lat ubiegłych (co daje łącznie 9348 prowadzonych w tym roku postępowań). Zakończono 2855 spraw. W 2005 r. wydano łącznie 1108 rozstrzygnięć w formie decyzji.

W 2006 r. wpłynęło 3530 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 6843 postępowania niezakończone z lat ubiegłych (co daje łącznie 10373 prowadzone w tym roku postępowania). Zakończono 2230 spraw. W 2006 r. wydano łącznie 931 rozstrzygnięć w formie decyzji.

W 2007 r. wpłynęło 3759 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 7305 postępowań niezakończonych z lat ubiegłych (co daje łącznie 11064 prowadzone w tym roku postępowania). Zakończono 2491 spraw. W 2007r. wydano łącznie 751 rozstrzygnięć w formie decyzji.

W 2008 r. wpłynęło 3380 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 8573 postępowania niezakończone z lat ubiegłych (co daje łącznie 11953 prowadzone w tym roku postępowania). Zakończono 2336 spraw. W 2008 r. wydano łącznie 1023 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

W 2009 r. wpłynęło 3086 podań w sprawach indywidualnych, skarg i wniosków oraz prowadzono 9617 postępowań niezakończonych z lat ubiegłych (co daje łącznie 12703 prowadzonych postępowań w tym roku). Zakończono 2347 sprawy. W 2009 r. wydano łącznie 1142 rozstrzygnięcia w formie decyzji.

Do 30.06.2010 r. wpłynęło 1350 podań w sprawach indywidualnych, skarg, wniosków oraz prowadzono 10356 postępowań niezakończonych z lat ubiegłych (co daje łącznie 11706 prowadzonych postępowań do powołanej wyżej daty). Do 30.06.2010 r. wydano łącznie 546 rozstrzygnięć w formie decyzji.