Obowiązujący plan LAS WOLSKI Logo
 

UWAGA:
1) Od dnia 15 stycznia 2020 r. w części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK"Odnośnik do planu
2) Z dniem 9 sierpnia 2010 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO"Odnośnik do planu
3) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIELANY"Przekierowanie do strony planui "ZAKAMYCZE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 475,8 ha (475,6 ha od dnia 15 stycznia 2020 r.)
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WOLSKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r.

Plan obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 8 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 15 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część wschodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)
- uchwalony w dniu 9 czerwca 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część zachodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)
- uchwalony w dniu 9 czerwca 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 11 MB)
- uchwalony w dniu 9 czerwca 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 9 czerwca 2010 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 czerwca 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru. W granicach planu znajdują się rezerwaty przyrody "Panieńskie Skały, "Skały Przegorzalskie", "Bielańskie Skały". Jest to teren tradycyjnych spacerów i rekreacji mieszkańców Krakowa, z tych też względów wymagający ochrony i szczególnie pieczołowitej kontroli przyszłego sposobu zagospodarowania. W obszarze planu znajduje się także otulina Lasu Wolskiego stanowiąca formę przejściową między lasem a terenami zurbanizowanymi. Urbanizacja tego terenu spowodowałby zmianę stosunków wodnych, nasilenie zjawiska wietrzenia gleby i pojawiania się osuwisk oraz degradację najcenniejszych przyrodniczo obszarów miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip