Historia sporządzenia planu BIAŁE MORZA Logo

Powierzchnia planu - 87,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: IX Łagiewniki - Borek Fałęcki i XI Podgórze Duchackie

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVIII/777/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIAŁE MORZA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r. poz. 5214 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 23 listopada 2012 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu aktywizację terenu, który w Studium określony został jako jeden z kluczowych obszarów rozwoju kulturowego, mających odgrywać decydującą rolę w kształtowaniu tożsamości miasta, wpływając na wzrost jego atrakcyjności i znaczenia. Plan dla przedmiotowego obszaru zapewni realizację na tym obszarze Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" jako zespołu elementów przestrzennych komponowanych z zielenią o charakterze publicznym. Ponadto, plan ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 6 sierpnia 2010 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 7 września 2010 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2359/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2010 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 30 marca 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu - 17 kwietnia 2012 r.
 7. Termin wnoszenia uwag do projektu planu - do 24 maja 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1628/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 22 czerwca 2012 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 10 lipca 2012 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 14 sierpnia 2012 r. - nie wniesiono uwag.
 13. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2483/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2012 r.
 14. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 26 września 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LVIII/777/12 w sprawie uchwalenia planu.
 16. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2012 r. poz. 5214.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIAST AKRAKOWA
zarządzeniem Nr 2483/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2012 r.

DRUK NR 912:
- w dniu 26 września 2012 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 10 października 2012 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniam planu - Rada podjęła uchwałę Nr LVIII/777/12 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 3 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 4


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVII - 26 września 2012 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 10 października 2012 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku infrastruktury technicznej (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 czerwca 2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu
.

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr CV/1437/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownego wyłożenia) udostępniony będzie również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 10 lipca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie części podlegającej wyłożeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje tereny Up i ZP/US w zakresie:

I. Zmiany załącznika graficznego (zał. nr 1 do uchwały) w zakresie wyznaczenia dodatkowej nieprzekraczalnej linii lokalizacyjnej w terenie ZP/US wyłącznie w części wyróżnionej na rysunku kolorem.

II. Zmiany tekstu planu:

1) w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. d oraz w § 10 ust. 1 pkt 1 w zakresie nazwy terenu Up;

2) w § 18 ust. 1, 2 i 3 (teren Up) w zakresie nazwy terenu, przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowanej obiektami z przeznaczenia uzupełniającego;

3) w § 20 ust. 3 pkt 2 (teren ZP/US) w zakresie wyznaczonych nieprzekraczalnych linii lokalizacyjnych.

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Nr CV/1437/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30,
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Białe Morza" zostanie przeprowadzona w dniu 17 kwietnia 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CV/1437/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza".

Obszar objęty sporządzanym planem ograniczony jest:
- od południa ul. Podmokłą,
- od zachodu ul. Marcika,
- od wschodu ul. Herberta i Chmielną,
- od północy ul. Witosa, ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz rzeką Wilga.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 7 września 2010 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko /lub nazwę wnioskodawcy, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek na kserokopii  aktualnego wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Wnioski do planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia wniosków i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LVIII/777/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr CV/1437/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2483/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 1628/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczącyh wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2359/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 141/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 78/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2011 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Białe Morza":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip