Przy Prezydencie Miasta Krakowa działa Rada Programowa ds. Zieleni. Pełni ona funkcje doradcze i opiniujące w zakresie działań podejmowanych na rzecz przyrody i zieleni Krakowa.

Podstawa powołania: ZARZĄDZENIE Nr 226/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Zieleni, działającej przy Prezydencie

Miasta Krakowa


 

W skład Rady wchodzą: 

1. Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Anna Bach - Uniwersytet Rolniczy;

2. Sekretarz:

 • Małgorzata Mrugała - Wydział Kształtowania Środowiska,
 • Ewa Olszowska-Dej - Wydział Kształtowania Środowiska;

3. Członkowie:

 • dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek - Politechnika Krakowska,
 • mgr inż. Alicja Cecot - redaktor niezależny,
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy,
 • dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras - Uniwersytet Rolniczy,
 • prof. dr hab. Kazimierz Wiech - Uniwersytet Rolniczy,
 • dr hab. inż. Renata Wojciechowska - Uniwersytet Rolniczy,
 • dr hab. inż. arch., prof. PK Agata Zachariasz - Politechnika Krakowska.

Do zakresu działań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie wybranych dokumentów dotyczących rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony przyrody i kształtowania terenów zieleni;
 2. promowanie realizacji dużych obszarów zieleni, mających istotne znaczenie dla środowiska (parki, promenady, zieleńce);
 3. konsultowanie strategicznych i ważnych inwestycji gminnych w zakresie ochrony przyrody i zieleni, w tym opiniowanie projektów zieleni dla dużych inwestycji,związanych również z usuwaniem dużej liczby drzew;
 4.  inicjowanie działań w zakresie rozwoju systemu przyrodniczego Gminy Miejskiej Kraków;
 5. przedkładanie propozycji dotyczących polityki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zieleni, w tym opiniowanie wieloletnich programów z zakresu zieleni i ochrony przyrody (np. programu ochrony środowiska).

 

 Działalność Rady Programowej ds. Zieleni:

 • 17 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady zaś pierwsze posiedzenie o charakterze roboczym 1 grudnia 2009 r.
   
 • Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2009 r.
  temat: Uwagi w zakresie zieleni do projektu zmiany Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
   
 • Posiedzenie w dniu 19 stycznia 2010 r.
  temat: Rewaloryzacja drzewostanu Alei 3-go Maja w Krakowie.
   
 • Posiedzenie w dniu 15 marca 2010 r.
  temat: Przebudowa Al. Beliny-Prażmowskiego w Krakowie.
   
   
 • Posiedzenie w dniu 9 lipca 2010 i 13 maja 2011 r.
  temat: Przebudowa ulicy Rynek Kleparski na odc. od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej
   
 • Posiedzenie w dniu 28 czerwca 2011 r.

  Temat: Gospodarowanie zielenią na terenie Miasta Krakowa 

 • Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2011 r.
  temat: Kontynuacja tematu przebudowy al. Beliny-Prażmowskiegoa na podstawie przygotowanej prezentacji.
   
 • Posiedzenie w dniu 01.02.1012 r.
  temat: Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019.
   
 • Posiedzenie w dniu 14.12.2012 r.
  temat: Prezentacja problematyki rewitalizacji parków miejskich dokonana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Informacja Wydziału Kształtowania Środowiska na temat uchwalonego Programu ochrony środowiska w zakresie dotyczącym zieleni.
 • Posiedzenie w dniu 17.05.2013 r.
  temat: Parki rzeczne w Krakowie.
   
   
 • Posiedzenie w dniu 24.10.2014 r.
  temat: Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030      
   
   

  Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2015 r.

  temat: Perspektywy rozwoju i zagrożenia dla zieleni miejskiej Krakowa w latach 2015-2020

   

  Posiedzenie w dniu 9 maja 2017 r.

  temat: Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030.

   

  Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2018 r.

  temat: Aktualne i planowane działania dotyczące drzew przyulicznych i parkowych na terenie Krakowa oraz utrzymanie gminnych terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem terenów o najwyższych walorach reprezentacyjnych.

   

  Posiedzenie  w dniu 14 czerwca 2019 r.

  temat: Problematyka lesistości Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Wolskiego oraz kwestii związanych z gospodarką wodną.

   

  Posiedzenie w dniu 21 listopada 2019 r.

  tematy: Problematyka retencjonowania i wykorzystania wód opadowych na terenie Miasta Krakowa, zabiegi pielęgnacyjne wykonywane na dużych drzewach, problematyka zanieczyszczenia światłem