Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Udział przedstawiciela MOPS w XXI Sympozjum Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w Paderborn

 

W dniach 30 września - 3 października 2010 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brał udział w XXI Sympozjum Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego pt. „Partnerstwo ponad granicami. Spotkanie - Dialog - Wytrwanie".

 

 

Wizyta studyjna delegacji rządowej z Gruzji w Krakowie


W dniu 3 lipca odbyła się wizyta studyjna delegacji rządowej z Gruzji w Urzędzie Miasta Krakowa przy udziale przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem wizyty gruzińskich urzędników rządowych i specjalistów, było zapoznanie się z polskimi modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie tworzenia systemu profilaktyki kryzysu w rodzinie, systemu rodzinnej opieki zastępczej oraz przekształceń domów dziecka.
Wizyta została zaplanowana w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Wykorzystanie polskich doświadczeń indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną w ramach reformy domów dziecka w Gruzji" współfinansowanego w ramach programu „Polska Pomoc"- polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 roku. Program ten realizuje w Gruzji Towarzystwo „Nasz Dom" - organizacja pozarządowa, która od lat realizuje w Polsce modelowe rozwiązania w zakresie rodzinnej opieki zastępczej, przekształceń domów dziecka i programów profilaktyki kryzysu w rodzinie.

 

 

 

Spotkanie z p. Horst Heck z Bensheim z Niemiec

 


Spotkanie przedstawiciela MOPS w dniu 7 maja w Biurze Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa dotyczyło organizacji wizyty grupy seniorów z Niemiec w Krakowie w roku 2011.

 

 

Wizyta delegacji z Helsinek w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

W dniu 12 maja odbyło się spotkanie w Klubie Integracji społecznej z grupą urzędników pracujących w oddziale ds. zatrudnienia Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Helsinki oraz z osobami pracujących w Zachodnio-Helsińskim Centrum Opieki Społecznej.
Podczas spotkania w KIS przedstawiono zagadnienia związane z sytuacją bezrobotnych w Polsce i w Krakowie, omówiono cele i założenia pracy działu. W czasie prezentacji została nakreślona charakterystyka osób korzystających z pomocy Klubu Integracji Społecznej, metody i formy pracy oraz narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w celu udzielania efektywnej pomocy. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z programami i projektami realizowanymi przez dział.

 

 


Wizyta czeskiej grupy pracowników socjalnych w Zespole Zadaniowym do realizacji projektu „Streetwork - skuteczny kontakt"

 

W dniu 9 czerwca odbyła się wizyta czeskiej grupy pracowników socjalnych organizacji pozarządowych, leaderów grup streetworkerskich i klubów z obniżonym progiem psychosocjalnym z Republiki Czeskiej. Spotkanie w Zespole Zadaniowym do realizacji projektu „Streetwork - skuteczny kontakt" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zorganizowała czeska organizacja pozarządowa CEKAS.
Podczas wizyty pracownicy Zespołu Zadaniowego przedstawili swoje doświadczenia w zakresie wykorzystania metody streetwork w pracy w środowisku młodzieży i osób bezdomnych. Przedstawiciele delegacji z Republiki Czeskiej wzięli udział w przygotowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie i Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL prezentacji zakończonej wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie wykorzystywania metody streetwork i wspólnymi dyżurami terenowymi.

 

 

Wizyta przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiedniu

W ramach projektu: Improving access to community-Based Services for Older People Living at Home" (Poprawa dostępu do usług dla osób starszych pozostających w środowisku)
w dniach 12-13 kwietnia 2010 roku odbyło się w Wiedniu pierwsze spotkanie grupy zaangażowanej w realizację projektu. Koordynatorem projektu jest Austriacki Czerwony Krzyż, polskim partnerem w ramach projektu jest Katedra Epidemiologii
i Socjologii Medycyny CM UJ. Celem wizyty było omówienie zagadnień związanych z wyborem grupy docelowej/regionu oraz usługi socjalnej świadczonej na rzecz osób starszych. W trakcie spotkania ustalono harmonogram działań w ramach Etapu I projektu.

 

 

Wizyta studentów z Holandii


W dniu 18 lutego 2010 odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wizyta studentów pracy socjalnej z Reformed University z Holandii. Głównym celem spotkania było zapoznanie studentów z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące potrzeb i problemów społecznych Krakowa.

 

 


Młodzież ze Szwecji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


W trakcie spotkania dn. 25 lutego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej młodzież z Sztokholmu została zapoznana z działalnością i funkcjonowaniem Działu Pomocy Bezdomnych. Zostały przedstawione formy i metody pracy z osobami pozostającymi bez stałego miejsca zamieszkania. Przedstawiono główne sposoby pomocy bezdomnym oraz omówiono zasady jakimi kierują się pracownicy socjalni pracując wśród bezdomnych.

 

 

Międzynarodowa konferencja w Czechach

 

W dniach 14-15 stycznia 2010 r. przedstawiciel MOPS w Krakowie uczestniczył
w międzynarodowej konferencji pt.:„Conference Outreach pograms and low threshold programs 2010" zorganizowanej przez Czeskie Stowarzyszenie Streetwork. Podczas konferencji Koordynator Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pn. Streetwork - skuteczny kontakt" przedstawił doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w pracy metodą streetwork w środowisku młodzieży i osób bezdomnych w latach 2005 - 2010, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, proponowanych form wsparcia oraz realizowanych działań w ramach sieci współpracy (instytucji, organizacji).

 

 

Studenci z Belgii w Dziale Pomocy Bezdomnym

 

W dniu 25 stycznia 2010 w Dziale Pomocy Bezdomnym miała miejsce wizyta studentów
z Karel de Grote - Hogeschool z Antwerpii. W trakcie spotkania omówiono działalność
i funkcjonowanie Działu Pomocy Bezdomnych. Zostały przedstawione formy i metody pracy z osobami pozostającymi bez stałego miejsca zamieszkania. Przedstawiono główne sposoby pomocy bezdomnym oraz omówiono zasady jakimi kierują się pracownicy socjalni pracując wśród ww. Następnie studenci zostali oprowadzeni i zapoznani z pracą Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13

 

 

Wizyta studentów z Austrii


7 stycznia 2010 odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wizyta studentów pracy socjalnej z Fachhochschule St. Pölten z Austrii. Głównym celem wizyty było poznanie systemu pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas spotkania zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące potrzeb i problemów społecznych Krakowa. Uczestnikom została zaprezentowana również działalność i funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej, które udzielają pomocy i wsparcia: dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym i osobom starszym w Krakowie.