Dokument archiwalny

KONKURS STUDIALNY „UL. KOPERNIKA" NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA KRAKOWA ZAWARTEGO W GRANICACH ULICY LUBICZ, AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, ULIC GRZEGÓRZECKIEJ, WIELOPOLE I WESTERPLATTE.
ORGANIZATOR:
• Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
• reprezentowana przez: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków
• Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami konkursu jest sekretarz Sądu Konkursowego: Katarzyna Tarchalska, tel. 694 406 894; e-mail: tarchalska@tlen.pl


PRZEDMIOT KONKURSU:

Opis terenu:
Teren będący przedmiotem konkursu, zawarty jest pomiędzy: ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego i ulicami Grzegórzecką, Wielopole i Westerplatte. Jego wielkość wynosi 83,1 ha. Obszar ten aktualnie zajmują, w znacznej części, obiekty szpitalne Kliniki Uniwersyteckiej UJ. Obok funkcji szpitalnej, obszar od strony zachodniej wypełnia funkcja mieszkaniowo-usługowa, od strony północnej funkcja usługowa, a od strony wschodniej Uniwersytecki Ogród Botaniczny. Wyznaczony obszar, rozciągając się pomiędzy pierwszą obwodnicą (Planty) a drugą (al. Powstania Warszawskie-go), przylega do Starego Miasta i znajduje się w bezpośredniej bliskości „nowego centrum miasta" (ul. Nowa Pawia, z dworcem kolejowym). Rozwój urbanistyczny tego obszaru , kiedyś przedmieść Krakowa, datuje się od końca XIX wieku, kiedy to wzdłuż ul. Kopernika zaczęły lokować się obiekty szpitalne. Zabudowa rozwijała się tu systematycznie i względnie planowo wzdłuż ul. Kopernika, a później raczej chaotycznie w głąb od tej ulicy, w stronę południową, w kierunku Grzegórzek oraz wzdłuż ulic Lubicz i Grzegórzeckiej. Ulica Kopernika stanowi najbardziej charakterystyczny i wykształcony element urbanistyczny omawianego obszaru i podlegać będzie ochronie konserwatorskiej.
(Patrz Załącznik 7 do Regulaminu Konkursu).


Cel konkursu:
Przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów projektowych, dotyczących przedmiotu konkursu.
Wybór najwłaściwszej koncepcji celem pogłębienia studiów planistycznych nad przyszłym przekształceniem funkcjonalno-przestrzennym dużego śródmiejskiego obszaru dzielnicy „Wesoła" w Krakowie.


Określenie zadania konkursowego:
Zadaniem konkursowym jest opracowanie urbanistyczne (programowo-przestrzenne) fragmentu Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ulicy Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte (w osi ulicy Kopernika). Dzisiejsze plany i strategia rozwoju miasta przewidują budowę nowego i nowoczesnego kompleksu Kliniki Uniwersyteckiej UJ w Krakowie-Prokocimiu i systematyczne przenoszenie tam obiektów szpitalnych z rejonu ul. Kopernika. Realizację tych planów rozpoczęła budowa, w 1961 roku Kliniki Pediatrycznej. *
Przeniesienie Klinki w nowe miejsce i zwolnienie wielu obiektów oraz całego poszpitalnego terenu stwarza potencjalne możliwości dla nowych funkcji i nowego zagospodarowania tego śródmiejskiego obszaru. Możliwości te ograniczać będzie szereg uwarunkowań historyczno-konserwatorskich. Bliskość starego miasta, położenie w otoczeniu głównego, właśnie modernizowanego, miejskiego układu komunikacyjnego (w tym szybkiego tramwaju i średnicowej linii kolejowej), oraz bliskość „nowego centrum" - wszystko to sprawia, że teren poszpitalny staje się niezwykle atrakcyjny w organizmie miasta dla przyszłego zagospodarowania dla nowych funkcji.
Organizatorzy konkursu - władze miasta - oczekują, że uczestnicy konkursu przedstawią w swych pracach różnorodne twórcze pomysły przyszłego zagospodarowania terenu, objętego konkursem. Konkurs pozwoli na ich konfrontację, stanowiąc istotną podstawę sformułowania założeń dla przyszłego planu miejscowego.


Istotne elementy koncepcji
- zaproponowanie dla określonego obszaru śródmieścia Krakowa - biorąc pod uwagę jego podatność na przekształcenie i modernizację oraz występujące tu uwarunkowania - nowego sposobu użytkowania terenów;
- zaproponowanie całościowego przekształcenia obecnej struktury przestrzennej tego obszaru, odpowiedniej do zaproponowanej nowej jego funkcji; nowa struktura winna nawiązywać do dobrych tradycji rozwoju miasta.


INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM:
Przepisy prawne mające zastosowanie w niniejszym konkursie:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz.93 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 ze zm.);
3. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz.1118 ze zm.);
4. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.);
5. Zarządzenie Organizatora nr 1867/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu w konkursie studialnym „ UL. KOPERNIKA" na opracowanie koncepcji urbanistycznej obszaru Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ulicy Lubicz, alei Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte.


INFORMACJE O CHARAKTERZE TECHNICZNYM:

Pytania, dotyczące treści Regulaminu Konkursu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową lub doręczając pod adresem:


SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków


z dopiskiem na kopercie: KONKURS - UL. KOPERNIKA - PYTANIA, w terminie do dnia 07 września 2009 r. Pytania można wysłać równocześnie pocztą elektroniczną na adres: sarp@sarp.krakow.pl, z adnotacją w tytule wiadomości: KONKURS -UL. KOPERNIKA - PYTANIA, lub faxem na nr (+48) (12) 429 36 46. Odpowiedzi będą udzielane tylko na te pytania, które zostaną nadesłane w formie pisemnej drogą pocztową lub doręczone osobiście.
Odpowiedzi na pytania opublikowane zostaną na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz http://www.sarp.krakow.pl.


Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na adres: SARP Oddział Kraków, Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków z oznaczeniem: „Konkurs studialny „UL. KOPERNIKA" na opracowanie koncepcji urbanistycznej obszaru Śródmieścia Krakowa zawartego w granicach ulicy Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ulic Grzegórzeckiej, Wielopole i Westerplatte" lub „KONKURS - ul. KOPERNIKA"


Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział w Krakowie, Plac Szczepański 6 w zamkniętej kopercie zaadresowanej: SARP Oddział Kraków, 31-011 KRAKÓW, Plac Szczepański 6, z dopiskiem WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE - UL. KOPERNIKA. Wniosek winien być złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2009 r. do godziny 14.00.
Rozpatrzone zostaną tylko te wnioski, które zostały dostarczone Organizatorowi konkursu we wskazane miejsce w wyznaczonym terminie.


TERMINARZ KONKURSU:

 1. Termin nadsyłania pytań do Regulaminu konkursu - 07.09.2009 r.
  SARP Oddział Kraków, Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków,
  sarp@sarp.krakow.pl ; fax : (+48) (12) 429 36 46

 2. Termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytania - 11.09.2009 r.
  www.sarp.krakow.pl

 3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie godz. 14:00 - 18.09.2009 r.

 4. Dopuszczenie do udziału w konkursie - 23.09.2009 r.

 5. Termin składania prac konkursowych - 26.02.2010 r.
  SARP Oddział Kraków, Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków<

 6. Rozstrzygnięcie Konkursu, publiczne otwarcie kopert i ogłoszenie wyników Konkursu godz. 14.00 - 05.03.2010 r.

 7. Wystawa prac konkursowych od dnia 05.03.2010. do 19.03.2010 r.

 8. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział w Krakowie, Plac Szczepański 6 - po ogłoszeniu wyników Konkursu dnia 05.03.2010 r.

Uwaga: Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu.

Kazimierz Bujakowski
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa