Dokument archiwalny

Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych  ( 3 edycje).1. Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych
Wartość projektu: 1 401 480 zł
Kwota dofinansowania: 1 401 480 zł (100%)
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach
Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji
Okres realizacji: 14.10.2004 – 30.06.2005

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i tym samym umożliwienie uzyskania świadectwa dojrzałości uczniom pochodzącym z terenów wiejskich, a znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (tj. takich, którzy pochodzą z rodzin, w których dochód liczony na jednego domownika wynosi mniej niż 504 zł lub mniej niż 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). W roku szkolnym 2004/2005 programem objęto uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych konczących się maturą / egzaminem dojrzałości.
W ramach realizacji projektu wypłacane były stypendia uczniom pochodzącym z terenów wiejskich (tj. miejscowości do 5 000 mieszkańców, ewentualnie miast do 20 000 mieszkańców, jeśli na ich terenie nie ma żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą). Stypendia te, w wysokości łącznej 1 500 zł., mogły być przez uczniów wydatkowane, zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR, na pokrycie kosztów związanych z kształceniem. Stypendia były przekazywane w formie refundacji za poniesione przez uczniów koszty, pieniądze były wypłacane na podstawie rachunków imiennych przedstawionych jednostce obsługującej program od strony finansowej. W roku szkolnym 2004/2005 przyznano w sumie 876 stypendiów.

2.Projekt: Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych  – rok szkolny 2005/2006.
Wartość projektu: 1 703 050 zł
Kwota dofinansowania: 1 703 050 zł (100%)
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach
Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Okres realizacji: 01.09.2005 – 31.10.2006

Opis projektu:
Celem projektu było podniesienie dostępności kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz pochodzących z rodzin znajdujących się w złej kondycji materialnej. Projekt został skierowany do uczniów szkół kończących się maturą, a dochód w rodzinach osób starających się o przyznanie stypendium nie mógł przekroczyć 504 zł na osobę, ewentualnie 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Realizacja zadania polegała na przyznaniu stypendiów w wysokości 1000 zł uczniom spełniającym warunki formalne. Stypendium było wypłacane na zasadzie refundacji za koszty poniesione w związku z kształceniem, co gwarantować miało właściwe wykorzystanie środków przez ostatecznych odbiorców. W roku szkolnym 2005/2006 przyznano łącznie 1438 stypendiów. Programem objęto uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

3. Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007
Wartość projektu: 1 457 269,00
Kwota dofinansowania: 1 457 269,00 (100%)
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach
Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Okres realizacji: 1.09.2006 – 15.10.2007

Opis projektu:
Cel, grupy docelowe jak powyżej. Przyznano 1 200 stypendiów po 1 000 zł każde. Program objął uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
Z powodu zmian w Uzupełnieniu ZPORR, zmienił się też sposób wypłacania stypendiów. W roku szkolnym 2006/2007 nie obowiązywała zasada refundacji wydatków poniesionych w związku z kształceniem. Warunkiem wypłaty pieniędzy było:

  • złożenie przez stypendystę w momencie podpisywania umowy z Gminą Miejską Kraków oświadczenia o wykorzystaniu przyznaje pomocy na cele edukacyjne,
  • frekwencja ucznia. Wprowadzono limit 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w skali roku szkolnego. Po przekroczeniu tegoż limitu uczeń tracił prawo do pobierania świadczenia a jego miejsce zajmował uczeń będący na liście rezerwowej.

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2010-08-04 09:14:55
ANNA ŻUROWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2010-08-02 12:25:59
ANNA ŻUROWSKA
 Edycja
2009-08-24 12:03:29
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2008-06-13 11:45:14
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-31 11:31:38
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-31 09:26:15
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-30 13:06:14
SIEKIERZYŃSKA EWA
 Edycja
2007-10-05 15:19:07
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-05 15:14:59
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-10-05 15:00:04
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja