Historia sporządzenia planu PRZEGORZAŁY - DOLINA WISŁY Logo
 

Powierzchnia planu - 194,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 25 maja 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XVI/177/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRZEGORZAŁY - DOLINA WISŁY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 324, poz. 2682 z dnia 27 czerwca 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 28 lipca 2011 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu jest ustalenie warunków i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania na terenie pomiędzy południową granicą Zwierzynieckiego Parku Kulturowego a osią rzeki Wisły, na odcinku od Skałek Bielańskich do Pychowic. Jest to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, położony w zachodnim klinie zieleni, znajdujący się w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Sporządzenie planu "Przegorzały - Dolina Wisły" ma na celu ochronę tych walorów, przy jak najpełniejszym ich wykorzystaniu dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego Krakowa, jak i zwiększenia atrakcyjności miasta. Zapisy planu pozwolą na kształtowanie systemu zieleni publicznej, w powiązaniu z terenami sąsiednimi, równocześnie umożliwią wyłączenie z zabudowy terenów cennych dla funkcjonowania środowiska, uporządkują istniejącą zabudowę, a także stworzą warunki dla rozwoju układu drogowego i infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip