Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego OBSZARU SCALEŃ PYLNA

Logo

Powierzchnia planu - 83,4 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica VII Zwierzyniec

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 16 marca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania m.in. OBSZARU SCALEŃ PYLNA.

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 1 października 2004 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 9 listopada 2004 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2110/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2004 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu - 16 lutego 2011 r. - na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.
 5. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 lutego 2011 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 6. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 16 marca 2011 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 października 2004 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Pylna".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XLIV/408/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Pylna", obejmującego tereny w zachodniej części Krakowa w rejonie ul. Becka i Pylnej.
Granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie – w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22 (Dziennik Podawczy – pok. nr 17), lub - drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, w terminie do dnia 9 listopada 2004 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr X/86/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Pylna":

  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XLIV/408/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Pylna":

  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik graficzny

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 2110/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru scaleń Pylna":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo górystrona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip