BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje o wszczęciu postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 000 euro (nr 271.1.922.2020) na zakup i dostawę gier, artykułów edukacyjnych oraz materiałów do zajęć logopedycznych organizowanych dla Uczestników Projektu p.n. „W Sile Wieku 2".

 

Tryb: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie do 30 000 euro, na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

 

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sz@mops.krakow.pl.

 

Informacja o wyniku postępowania(.pdf)

 

Zaproszenie do złożenia ofert wraz z załącznikami

Formularz ofertowy

Formularz cenowy dla cz. I i II