Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 


 

Przycisk odsyłający do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jest się dopisanym do spisu wyborców.

 

 

 

    SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISU

 

 

 

Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność


     SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSOWAĆ


 

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

 

Osoby stale przebywające na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie niezamieszkałe oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której przebywają.

 


REJESTR WYBORCÓW – prowadzony całorocznie w Krakowie wykaz osób, które posiadają w niej stały meldunek lub przebywają pod danym adresem z zamiarem stałego pobytu i złożyły w związku z tym odpowiedni wniosek do UMK (złożenie takiego wniosku powoduje, że osoba jest wpisana na stałe do rejestru w Krakowie i głosuje we wszystkich wyborach w naszym Mieście, chyba, że złoży kolejny wniosek w innej gminie - wówczas taka osoba jest automatycznie wykreślana z rejestru wyborców w Krakowie).

 

Ikona dokumentu WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

W Krakowie do rejestru wyborców można się dopisać w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

• dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10,

• dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,

• dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2.

 

UWAGA! Składając wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, należy przedłożyć dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie na terenie Krakowa, np.:

• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskujący stale zamieszkuje (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia);

• oświadczenie właściciela lokalu o stałym zamieszkiwaniu osoby składającej wniosek;

• kopię rachunków za media dot. nieruchomości stałego zamieszkiwania, wystawione na osobę wpisującą się do rejestru;

• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie gminy dopisania do rejestru, wskazujące adres stałego zamieszkania;

• dokument potwierdzający płacenie podatków w gminie dopisania się do rejestru (np. pierwsza strona PIT);

• oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu znajdujące się na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuSKORZYSTAJ Z USŁUGI WYBORCZEJ

 

 

Jak dopisać się do spisu wyborców?

 

Jeżeli nie jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, ale aktualnie tu przebywasz i będziesz także w dniu wyborów, możesz dopisać się do spisu wyborców.

 

UWAGA! Jeśli dopisałeś się do spisu wyborców przed I turą wyborów, nie możesz dopisać się do innego spisu przed II turą. Jeśli chcesz głosować w innym miejscu, weź zaświadczenie o prawie do głosowania.

 


SPIS WYBORCÓW – wykaz osób sporządzany jedynie w odniesieniu do terminu jednej, konkretnej akcji wyborczej, zawierający osoby, które są wpisane do rejestru wyborców, lub takie, które są wpisane do rejestru wyborców w innej gminie, ale złożyły odpowiedni wniosek do UMK o dopisanie do spisu wyborców (dopisanie do spisu wyborców powoduje, że taka osoba nie jest wpisana do rejestru wyborców w Krakowie, ale może głosować w Krakowie tylko w tej jednej, konkretnej akcji wyborczej; po zakończeniu akcji wyborczej osoba taka podczas kolejnych wyborów - jeśli nie złoży żadnego z ww. wniosków - głosuje w gminie, w której jest wpisana do rejestru wyborców).

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów).

 

 

Ikona dokumentu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuDOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW PRZEZ INTERNET


Pamiętaj ! Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możesz złożyć najpóźniej do 7 lipca 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są ważne dla każdego obywatela, dlatego już dziś złóż wniosek, aby dopisać się do spisu wyborców.

Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, abyś był pewien, że załatwisz swoją sprawę bez zbędnego oczekiwania w kolejce.

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuSKORZYSTAJ Z USŁUGI WYBORCZEJ

 

 


Ikona załącznikaZałączniki do pobrania:

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej