Program „Zakupu dzieł”

 

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Zakupu dzieł”

 

 

Preambuła

 

Program „Kultura Odporna” jest rozwiązaniem wspierającym zgodnie z zarządzeniem nr 910/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.04.2020 r., skierowanym do sektora kultury w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. W ramach Programu „Kultura Odporna” będzie realizowany Program „Zakupu dzieł”, dalej zwany Programem, adresowany do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią. Program będzie realizowany za pośrednictwem miejskich Instytucji Kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskiego Forum Kultury i Nowohuckiego Centrum Kultury.

 

Definicje

 

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady pozyskiwania przez Organizatora lub Współorganizatorów (w ramach Programu „Zakupu dzieł”) szeroko rozumianych dzieł z zakresu twórczości artystycznej oraz inicjowania działań związanych z upowszechnianiem kultury. Ww. dzieła oraz działania będą realizowane przez artystów i twórców w trybie zawierania odrębnych umów o dzieło, a następnie wykorzystywane przez Organizatora w ramach realizacji zadania własnego lub Współorganizatorów w ramach realizacji zadań statutowych miejskich instytucji kultury.

Organizator – komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialna za kulturę oraz realizację Programu „Zakupu dzieł”, tj. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Współorganizatorzy – miejskie instytucje kultury, których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zaangażowane w realizację Programu „Zakupu dzieł” tj. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórza, Krakowskie Forum Kultury, Nowohuckie Centrum Kultury.

Program – Program „Zakupu dzieł” adresowany do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią.

Komisja – organ kolegialny powołany do oceny formalnej i merytorycznej złożonych Wniosków. W skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora oraz po jednym przedstawicielu każdego Współorganizatora (łącznie 6 członków Komisji).

Wniosek – wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz wniosku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przesłany w wersji elektronicznej (skan) na adres kulturaodporna@krakowskieforum.pl lub osobiście złożony do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program „Zakupu dzieł”.

Złożenie ww. formularza stanowi potwierdzenie woli udziału Wnioskodawcy w Programie „Zakupu dzieł” i akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

Wnioskodawca – artysta lub twórca (osoba fizyczna) prowadzący działalność artystyczno-kulturalną lub zajmujący się upowszechnianiem kultury na terenie miasta Krakowa, płacący podatek od osób fizycznych za rok 2019 w Gminie Miejskiej Kraków, aktualnie bez stałego lub czasowego zatrudnienia lub bez umowy cywilno-prawnej, nieprowadzący działalności gospodarczej oraz niepobierający świadczeń socjalnych (renta, emerytura), wg stanu faktyczno-prawnego na dzień złożenia Wniosku, aplikujący do Programu.

Umowa o dzieło – umowa zawierana pomiędzy zamawiającym dzieło (Współorganizator) i przyjmującym do realizacji dzieło (Wnioskodawca, którego dzieło zostało wybrane do realizacji przez Komisję), na podstawie której przyjmujący do realizacji nabywa prawo do Wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła. Elementy istotne ww. umowy obejmują określenie charakteru dzieła, sposobu wykonania/realizacji, charakter pozyskanych przez Współorganizatora uprawnień prawno-autorskich (przeniesienie majątkowych praw autorskich, zgoda na wykonywanie praw zależnych i osobistych albo niewyłączna licencja udzielona na czas nieoznaczony, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji adekwatnych do utworu).

Dzieło – całościowy wytwór artystyczny o określonym sensie charakteryzujący się wysokimi walorami artystycznymi, mający postać materialną lub niematerialną.

Wynagrodzenie – ustalone przez Komisję wynagrodzenie należne z tytułu realizacji dzieła na podstawie wyceny dzieła określonej we Wniosku uwzględniające charakter i wartość pozyskanych przez Współorganizatora uprawnień prawno-autorskich.

 

§ 1

Program

 

1. Celem Programu jest wsparcie artystów i twórców prowadzących działalność artystyczno-kulturalną lub zajmujących się upowszechnianiem kultury na terenie Miasta Krakowa przez Gminę Miejską Kraków i miejskie instytucje kultury. Realizacja Programu odbywa się

w ramach możliwych mechanizmów finansowo-prawnych poprzez pozyskanie wartościowych przejawów działalności twórczej, które poszerzą ofertę kulturalną dla mieszkańców Miasta Krakowa.

 

2. W ramach Programu wspierane będą działania twórcze (nigdzie dotychczas nieprezentowane, niepublikowane i nierozpowszechniane) z zakresu twórczości artystycznej oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury, w szczególności:

    2.1. Sztuki wizualne;

    2.2. Film;

    2.3. Teatr;

    2.4. Muzyka;

    2.5. Taniec;

    2.6. Literatura;

    2.7. Animacja kultury;

    2.8. Edukacja kulturowa i artystyczna.

 

3. Na realizację programu przeznaczono łącznie 250 000 złotych. Środki te będą wydatkowane na realizację wybranych przez Komisję najbardziej atrakcyjnych Dzieł na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

4. Wynagrodzenie ustalone przez Komisję nie może przekraczać kwoty 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto) i będzie wypłacone na zasadach i warunkach określonych w Umowie o dzieło z zachowaniem następujących proporcji:

    4.1. 25% Wynagrodzenia płatne w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy o dzieło;

    4.2. 75% Wynagrodzenia płatne w terminie do 7 dni od daty prawidłowego odbioru Dzieła, jednak nie później niż do dnia 20.11.2020 r.

 

§ 2

Organizator i Współorganizatorzy

1. Organizatorem Programu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

2. Współorganizatorami Programu są miejskie instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, tj.:

    2.1. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki;

    2.2. Centrum Kultury Podgórza;

    2.3. Krakowskie Forum Kultury;

    2.4. Nowohuckie Centrum Kultury.

 

§ 3

Uprawnieni Wnioskodawcy

 

1. Program kierowany jest do artystów lub twórców (osób fizycznych) prowadzących działalność artystyczno-kulturalną lub zajmujących się upowszechnianiem kultury na terenie Miasta Krakowa, płacących podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Krakowa, znajdujących się aktualnie bez stałego lub czasowego zatrudnienia lub bez umowy cywilno-prawnej, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niepobierających świadczeń socjalnych (renta, emerytura), wg stanu faktyczno-prawnego na dzień złożenia Wniosku.

 

2. Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek do Programu, obejmujący wyłącznie jedno Dzieło.

 

3. O udział w Programie nie może ubiegać się osoba, która otrzymała na to samo Dzieło dofinansowanie z innych źródeł lub realizuje go na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem.

 

4. Niedopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia w imieniu innej osoby.

 

5. Złożenie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

6. Wnioskodawca przystępując do Programu zobowiązuje się do zawarcia Umowy o dzieło za Wynagrodzeniem ustalonym przez Komisję i odpowiednio przenosi majątkowe prawa autorskie lub udziela niewyłącznej licencji.

 

§ 4

Termin i tryb naboru Wniosków

 

1. Składanie Wniosków będzie się odbywało w terminie od 6 do 17 maja 2020 r.

 

2. Wniosek o udział w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

3. Składanie Wniosków odbywa się poprzez przesłanie w wersji elektronicznej (skan) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres: kulturaodporna@krakowskieforum.pl  lub poprzez osobiste złożenie ww. Wniosku do ogólnej urny znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Program „Zakupu dzieł”.

Złożenie ww. wniosku stanowi potwierdzenie woli udziału Wnioskodawcy w Programie i akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

 

4. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mające wpływ na terminowość składania Wniosków okoliczności nieleżące po ich stronie.

 

§ 5

Ocena Wniosków i ogłoszenie wyników

 

1. Złożone Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

2. Na etapie oceny formalnej za błędy, które skutkują odrzuceniem Wniosku, zostaną uznane:

    2.1. Złożenie Wniosku po terminie;

    2.2. Złożenie niekompletnie wypełnionego Wniosku;

    2.3. Złożenie Wniosku bez podpisu;

    2.4. Złożenie przez jednego Wnioskodawcę więcej niż jednego Wniosku lub opisanie we Wniosku więcej niż jednego Dzieła;

    2.5. Złożenie Wniosku przez Wnioskodawcę, który nie spełnia zasad i kryteriów określonych w § 3.

 

3. Wnioski będą rozpatrywane merytorycznie przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:

    3.1 Zgodność Dzieła z założeniami Programu– 6 pkt.

    3.2. Profesjonalizm i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy – 6 pkt.

    3.3. Spójność koncepcji zadania z celami strategicznymi Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 oraz komplementarność działań służących jego realizacji – 6 pkt.

    3.4. Atrakcyjność i oryginalność Dzieła oraz forma jego realizacji – 30 pkt.

 

4. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 48 pkt.

 

5. W trakcie oceny formalnej lub merytorycznej Komisja może kontaktować się z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości w dowolny sposób, w szczególności telefonicznie lub mailowo.

 

6. Realizacji podlegać będą Wnioski, które otrzymały największą liczbę punktów oraz są zgodne z przewidzianym limitem wysokości wynagrodzenia za realizację Dzieła oraz mieszczą się w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

7. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest każdorazowo protokół obejmujący jej ustalenia.

 

8. Listę Wnioskodawców i wybranych do realizacji Dzieł wraz z przyznaną punktacją oraz wysokością Wynagrodzenia Komisja ogłosi w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania Wniosków.

 

9. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 8, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/ oraz  na miejskiej stronie internetowej www.krakow.pl  oraz stronach internetowych Współorganizatorów w terminie do 7 dni od zakończenia naboru, a każdy Wnioskodawca otrzyma informację o decyzji Komisji na adres mailowy wskazany we Wniosku.

 

10. W przypadku, gdy Komisja ustali niższe Wynagrodzenie niż wskazane przez Wnioskodawcę, którego Dzieło znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do realizacji, Wnioskodawca ma prawo do zmniejszenia zakresu Dzieła lub rezygnacji z przystąpienia do Programu. Informację o zmniejszonym zakresie Dzieła lub oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do Programu składa się mailowo na adres kulturaodporna@krakowskieforum.pl  w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia. Zmniejszenie zakresu Dzieła wymaga akceptacji Komisji.

 

11. Decyzja o wyborze Wnioskodawcy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 6

Forma, tryb, zasadnicza treść Umowy o dzieło

 

1. Umowa o dzieło będzie zawarta w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą a Współorganizatorem.

 

2. Umowa o dzieło sporządzona będzie w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę założenia określone w załączniku nr 1 dot. opisu Dzieła, formy i terminu jego realizacji oraz formy pozyskania przez Współorganizatora uprawnień prawno-autorskich skazanych przez Wnioskodawcę.

 

3. Każda Umowa o dzieło będzie przygotowywana w sposób indywidualny uwzględniając specyfikę Dzieła, w szczególności adekwatne pola eksploatacji Dzieła.

 

4. Odmowa podpisania przez Wnioskodawcę przesłanej przez Współorganizatora Umowy o dzieło w ciągu 7 dni od daty jej przesłania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Programie.

 

§ 7

Odbiór Dzieła i rozliczenie

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji Dzieła zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w terminie do 7 dni od zakończenia wykonania Dzieła. Brak złożenia sprawozdania może spowodować nałożenie kary umownej przez Współorganizatora w wysokości 1% wysokości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia złożenia sprawozdania przez Wnioskodawcę.

 

2. Sprawozdanie akceptowane jest przez Współorganizatora, z którym została zawarta Umowa o dzieło.

 

3. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca przekazuje Współorganizatorowi dzieło materialne lub niematerialne w sposób adekwatny do formy Dzieła.

 

4. W przypadku, gdy sprawozdanie wymaga uzupełnień lub dzieło nie spełnia warunków opisanych w umowie, Współorganizator wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia sprawozdania i realizacji Dzieła, wyznaczając nowe terminy ich dostarczenia.

 

5. Nieprzesłanie przez Współorganizatora uwag do przedstawionego sprawozdania i Dzieła w terminie do 7 dni od ich otrzymania, oznacza ich przyjęcie.

 

§ 8

Publikacja Dzieł

 

Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych, zakupionych Dzieł. Pola eksploatacji będą określane w poszczególnych umowach o dzieło.

 

§ 9

Prawa autorskie

 

Szczegółowy zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz wyrażenia zgód na korzystanie z praw zależnych i osobistych lub zasady udzielenia niewyłącznej licencji na korzystanie z Dzieła będą każdorazowo określone w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy Współorganizatorem a Wnioskodawcą.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

1. W ramach realizacji Programu Współadministratorami danych osobowych są:

 

a) Centrum Kultury Podgórza, z siedzibą ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@iods.pl

 

b) Gmina Miejska Kraków, z siedzibą plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.krakow.pl

 

c) Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, z siedzibą: ul. Papiernicza 2, 31-211 Kraków

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@dworek.eu

 

d) Krakowskie Forum Kultury, z siedzibą: ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektordanychosobowych@krakowskieforum.pl

 

e) Nowohuckie Centrum Kultury, z siedzibą: al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

- kontakt do Inspektora Ochrony danych: iodo@nck.krakow.pl

 

2. Współadministratorzy będą przetwarzali dane osobowe w celu:

 

a) organizacji i realizacji Programu, w tym udzielenia wsparcia finansowego, w ramach działań pomocowych dla środowisk twórczych i artystycznych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 

b) zawarcia i realizacji umowy o dzieło (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu podejmowania innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, w tym obowiązków podatkowo-rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

d) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Współadministratorów np. dostawcom usług informatycznych.

 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięciu udziału w Programie. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań ze strony Współadministratorów.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Programu, a następnie przez okres archiwizacyjny, wymagany przepisami prawa.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

7. Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Zgłoszenie do udziału w Programie oznacza, że Wnioskodawca zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że we Wniosku podano nieprawdziwe informacje lub złożono nieprawdziwe oświadczenia następuje odrzucenie Wniosku.

 

3. Organizator oraz Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych, wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Programu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Programie.

 

4. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna na miejskiej stronie internetowej www.krakow.pl  oraz na stronach Współorganizatorów. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu.

 

5. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie.

 

6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

7. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.

 

Załączniki do Regulaminu:

załącznik nr 1 - wniosek

załącznik nr 2 - sprawozdanie z realizacji