Archiwum BIP MJO - Teatr KTO
Dokument archiwalny

2019 rok - aktualne przetargi:
V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA POTRZEB TEATRU KTO


Ogłoszenie nr 510006500-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzielenie zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.12.2019


Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019


Ogłoszenie nr 625255-N-2019 z dnia 20-11-2019

SIWZ - Dostawa mobilnego systemu oświetlenia scenicznego dla potrzeb Teatru KTO

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Informacja RODO
IV. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU AKUSTYCZNEGO DLA POTRZEB TEATRU KTO


Ogłoszenie nr 510006480-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.12.2019

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 3.12.2019


Informacja z otwarcia ofert 29.11.2019


Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 27.11.2019 r.


Ogłoszenie nr 625155-N-2019 z dnia 20-11-2019
SIWZ - Dostawa mobilnego systemu akustycznego dla potrzeb Teatru KTO

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Informacja RODO
III. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW WRAZ Z NOGAMI DO PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB TEATRU KTO


Ogłoszenie nr 510006522-N-2020 z dnia 13.01.2020 o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3.12.2019


Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z dnia 26.11.2019 r.


Informacja z otwarcia ofert 18.11.2019 r.


Ogłoszenie nr 540243435-N-2019 z dnia 13-11-2019 r. o zmianie ogłoszenia nr 620065-N-2019

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 13-11-2019 r.

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia_zmiana z dnia 13.11.2019 r.

Załącznik nr 6: Wzór umowy_zmiana z dnia 13.11.2019 r.


Ogłoszenie nr 620065-N-2019 z dnia 07-11-2019

SIWZ - Dostawa schodów przegubowych, podestów wraz z nogami do podestów oraz barierek i elementów złącznych dla potrzeb Teatru KTO

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia wykonawcy, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Informacja RODO
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO p.n. "Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO", przetarg nr 2.

 

Ogłoszenie nr 510175462-N-2019 z dnia 22-08-2019 o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2019


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (27.06.2019)


Informacja z otwarcia ofert 11.06.2019


Ogłoszenie nr 540113823-N-2019 z dnia 6.06.2019 o zmianie ogłoszenia nr 549172-N-2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 06.06.2019 r

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 4.06.2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 4.06.2019

Wzór umowy (4.06.2019)

Formularz oferty (4.06.2019)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie konserwatorskie

Przedmiar oprawy

 

Ogłoszenie nr 540108740-N-2019 z dnia 31.05.2019 o zmianie ogłoszenia nr 549172-N-2019
Zmiana treści SIWZ z dnia 31.05.2019

 

Ogłoszenie nr 549172-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

SIWZ - Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. "Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO", przetarg nr 2


Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja):

A. Opracowania geotechniczne

B. Projekt budowlany:

- PB architektura

- PB instalacje elektryczne

- PB instalacje sanitarne

- PB konstrukcja

C. Przedmiar robót

D. Projekt wykonawczy:

- PW architektura

- PW instalacje elektryczne

- PW instalacje sanitarne

- PW konstrukcja

E. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Załącznik nr 2: Formularz oferty.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4a: Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 4b: Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6: Wzór umowy.

Załącznik nr 7: Informacja RODO.
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - WYKONANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO p.n.: "Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO" - roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510032564-N-2019 z dnia 19.02.2019 o unieważnieniu postępowania nr 1/2019

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 7.02.2019 r.


Zmiana treści SIWZ z dnia 4.02.2019 r.


Ogłoszenie nr 540020934-N-2019 z dnia 1.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia nr 505718-N-2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 1.02.2019 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - zmiana z dnia 1.02.2019 r.
Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy budynku położonego na działce nr 403 obręb 0012 Podgórze przy ul. Zamoyskiego 50 w Krakowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Pytania i odpowiedzi z dnia 1.02.2019 r.


Ogłoszenie nr 505718-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

SIWZ - Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego 21.01.2019

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

 A. DECYZJA: Pozwolenie na budowę

B. PROJEKT BUDOWLANY:

- PB ARCHITEKTURA

- PB INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PB INSTALACJE SANITARNE

- PB KONSTRUKCJA

C. PRZEDMIAR ROBÓT

D. PROJEKT WYKONAWCZY

- PW ARCHITEKTURA
- PW INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PW INSTALACJE SANITARNE

- PW KONSTRUKCJA cz. 1

- PW KONSTRUKCJA cz. 2

 

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4a: Wzór wykazu osób

Załącznik nr 4b: Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Informacja RODO

 

2018 rok - przetargi:


VI. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA EKRANU LEDOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ I SKRZYNIAMI TRANSPORTOWYMI w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:


Ogłoszenie nr 500292206-N-2018 z dnia 6.12.2018 o zmianie ogłoszenia nr 655947-N-2018

Zmiana treści SIWZ_6.12.2018

Wyjaśnienia SIWZ nr 1_6.12.2018

Załącznik nr 1 OPZ-Ekran LED zmiana 6.12.2018

Załącznik nr 2 Formularz oferty zmiana 6.12.2018

Załącznik nr 6 Wzór umowy zmiana 6.12.2018


Ogłoszenie w BZP nr 655947-N-2018 z dnia 2018-11-30

SIWZ Dostawa ekranu ledowego wraz z konstrukcją i skrzyniami transportowymi

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy ekranu ledowego wraz z konstrukcją i skrzyniami transportowymi)

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Informacja RODO


Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2018

Ogłoszenie nr 510000512-N-2019 z dnia 3.01.2019 roku o udzieleniu zamówienia

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny ofert
V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA REPORTERSKIEGO ZESTAWU ZDJĘCIOWEGO w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:


Ogłoszenie w BZP nr 642679-N-2018 z dnia 2018-10-30.pdf

SIWZ_Dostawa reporterskiego zestawu zdjęciowego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy reporterskiego zestawu zdjęciowego).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Pytania i odpowiedzi z dnia 7.11.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300955-N-2018 z dnia 17-12-2018


Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny oferty
IV. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA INSTALACJI ELEKTROAKUSTYCZNEJ ORAZ SPRZĘTU MOBILNEGO DO REJESTRACJI DŹWIĘKU w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:


Ogłoszenie w BZP nr 642586-N-2018 z dnia 2018-10-30.pdf


SIWZ_Dostawa instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy instalacji elektroakustycznej oraz sprzętu mobilnego do rejestracji dźwięku).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Informacja z otwarcia ofert 9.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.11.2018


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300975-N-2018 z dnia 17-12-2018

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny ofertyIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA SCENICZNEGO ORAZ OŚWIETLENIA REPORTERSKIEGO w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO:

 

Ogłoszenie nr 500260421-N-2018 z dnia 30.10.2018 o zmianie ogłoszenia nr 640957-N-2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 30.10.2018.pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty_ZMIANA z dnia 30.10.2018.docx


Ogłoszenie w BZP nr 640957-N-2018 z dnia 2018-10-25.pdf

SIWZ_Dostawa mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy mobilnego systemu oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.pdf


Informacja z otwarcia ofert 6.11.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300911-N-2018 z dnia 17-12-2018


Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny oferty


 

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - DOSTAWA ZESTAWU DLA PROJEKCJI MULTIMEDIALNYCH w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO


Ogłoszenie w BZP nr 639936-N-2018 z dnia 2018-10-23.pdf


SIWZ_Dostawa zestawu dla projekcji multimedialnych w ramach zagospodarowania terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (Wytyczne w zakresie dostawy zestawu do projekcji multimedialnych).pdf

Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych dostaw.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 Informacja RODO.docx


Informacja z otwarcia ofert 31.10.2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2018


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300994-N-2018 z dnia 17-12-2018


Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny oferty


 

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO

 

Ogłoszenie w BZP nr 621744-N-2018 z dnia 2018-09-25.pdf

 

SIWZ_zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeb Teatru KTO.pdf


Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PFU)

- Program Funkcjonalno Użytkowy_opis.pdf

- Program Funkcjonalno Użytkowy_rysunki.zip

- PFU_Załącznik 1.zip

- PFU_Załącznik 2.zip

- PFU_Załącznik 3.zip

- PFU_Załącznik 4.zip

- PFU_Załącznik 5.zip

- PFU_Załącznik 6.zip

- PFU_Załącznik 7.zip

- PFU_Załącznik 8.zip

- PFU_Załącznik 9.zip

- PFU_Załącznik 10.zip

- PFU_Załącznik 11.zip

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 4a - Wzór wykazu osób.docx

Załącznik nr 4b - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.docx

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 7 - Informacja RODO.docx


Ogłoszenie nr 500241293-N-2018 z dnia 08-10-2018 o zmianie ogłoszenia nr 621744-N-2018.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 08.10.2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 08.10.2018.pdf


Ogłoszenie nr 500245303-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. o zmianie ogłoszenia.pdf

Pytania i odpowiedzi 11.10.2018.pdf

Zmiany w treści SIWZ z dnia 11.10.2018.pdf


Pytania i odpowiedzi z dnia 15.10.2018.pdf


Informacja z otwarcia ofert 16.10.2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2018


Ogłoszenie nr 500299305-N-2018 z dnia 13-12-2018 o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 500301010-N-2018 z dnia 17-12-2018 o zmianie ogłoszenia nr 500299305-N-2018


Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny ofertyOGŁOSZENIA ARCHIWALNE:


I. Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane:

 

Ogłoszenie w BZP nr 597774-N-2018 z dnia 1.08.2018.pdf

SIWZ_rozbiórka budynku kinoteatru Wrzos.pdf

 

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia rozbiórki.zip

Załącznik 2 - Formularz oferty.docx

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy.docx

Załącznik 4a - Wzór wykazu osób.docx

Załącznik 4b - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

Załącznik 5 - Grupa kapitałowa.docx

Załącznik 6 - Wzór umowy rozbiórka.pdf

Załącznik 7 - Informacja RODO.docx

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2018.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500215619-N-2018_07.09.2018.pdf

 

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Protokół badania i oceny ofert z dnia 29.08.2018


 

II. Ogłoszenie o przetargu zarzadzający procesem inwestycyjnym

1.

 

Dokumentacja projektowa SWIZ zarządzający procesem inwestycyjnym.pdfwstaw

Ogłoszenie w BZP nr 537648-N-2018.pdfwstaw

Dokumentacja projektowa Załączniki do SWIZ.docxwstaw

 

2. Pełna dokumentacja

 

A. KTO PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

    - ARCHITEKTURA.zipwstaw

    - INSTALACJA ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE.zip

    - KONSTRUKCJA.zip

 

B. KTO PROJEKT WYKONAWCZY

    - ARCHITEKTURA.zip

    - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip

    - INSTALACJE SANITARNE: RYSUNKI CZ.1.zip  RYSUNKI CZ.2.zip RYSUNKI CZ.3.zip TEKST.zip

    - KONSTRUKCJA: RYSUNKI CZ.1_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.2_KONSTRUKCJA.zip  RYSUNKI CZ.3_KONSTRUKCJA.zip TEKST_KONTRUKCJA.zip

    - TECHNOLOGIA SCENY: RYSUNKI CZ.1.zip RYSUNKI CZ.2.zip TEKST.zip

 

C. PFU TEATR KTO

    - część opisowa.zip

    - CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Rzuty i przekrój.zip  schemat zagosopdarowania terenu.zip  wizualizacje.zip zagospodarowanie ogrodu.zip

    - ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIKI 1_4.zip  ZAŁACZNIKI 5_9.zip

   

 

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert 05.04.2018.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.04.2018.pdf

 

Załącznik: Protokół z czynności oceny oferty 12.04.2018.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500097479-N-2018 z dnia 04-05-2018r..pdf