Karta usługi PI-1 Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


UWAGI:

Złożenie wniosku niekompletnego, wadliwego merytorycznie lub bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków.

We wniosku należy:

- w sposób jednoznaczny wskazać nieruchomości,

- Uzasadnić potrzebę uzyskania zaświadczenia,

Ponadto należy dołączyć:

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,

- w przypadku działania w imieniu innych podmiotów pełnomocnictwo wraz ze stosowną opłatą.