JAK I GDZIE GŁOSOWAĆ

W której komisji mam głosować?

Zazwyczaj będzie to to samo miejsce, w którym głosowaliśmy podczas poprzednich wyborów. Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania lub będziesz głosować po raz pierwszy, skorzystaj z wykazu obwodów głosowania, gdzie możesz odszukać właściwą komisję na podstawie swojego adresu.

 

PEŁNOMOCNICTWA I KORESPONDENCYJNE

Kto może głosować korespondencyjnie?

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?

Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta Krakowa upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

Kiedy i gdzie mogę zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, w godzinach pracy Delegatury.

 

KOMISJE WYBORCZE

Jak mogę zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Zgłoszeń można dokonać na dwa sposoby – za pośrednictwem komitetu wyborczego lub indywidualnie. W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszeń indywidualnych można dokonywać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w punktach podawczych Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2), w godzinach od 7.40-15.30, przy czym takie zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej kandydatów z ramienia komitetów wyborczych w liczbie mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji!

Ile wynoszą diety za członkostwo w OKW w tegorocznych wyborach?

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą odpowiednio:

• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

ikona strzałki skierowanej do góry

do góry

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej