Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla  obwodowych komisji wyborczych. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 

WYPŁATY DIET DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 


 

Materiały, informacje, prezentacje dla obwodowych komisji wyborczych

Alfabetyczny wykaz członków obwodowych komisji wyborczych

Harmonogram szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych

Ikona punktora Praca w obwodowych komisjach wyborczych

Ikona punktora Wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania w Krakowie

Ikona punktora Zgłoszenie przez komitety wyborcze

Ikona punktora Zgłoszenie indywidualne kandydatów

Ikona punktora Diety


 

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

 

Postanowienie NR 18/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 15/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 14/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 13/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 27 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 12/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 11/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie NR 9/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Postanowienie nr 8/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 Postanowienie nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik do Postanowienia nr 7/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 15 czerwca 2020

 

Wykaz stałych obwodów głosowania w Krakowie

Wykaz odrębnych obwodów głosowania w Krakowie

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?


Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

W Krakowie, kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

 

Zgłoszenie przez komitety wyborcze:

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979):

 

1. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.

2. Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

 

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz wszystkich komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami na Prezydenta RP zostanie umieszczony na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI WYBORCZEJ (przez komitet wyborczy)

 

KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują Urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Kontakt: wybory.krakow@um.krakow.pl     telefon: 660 637 069

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

 

Zgłoszenie indywidualne kandydatów

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie DRUKU ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KOMISJI PRZEZ WYBORCĘ

 

GDZIE ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury na Dzienniku Podawczym w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa:

• pl. Wszystkich Świętych 3-4,

• os. Zgody 2

- w dni robocze do 12 czerwca 2020 r. w godz. 7.40–15.30

 

KIEDY ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?


Termin dokonywania zgłoszeń indywidualnych upływa 12 czerwca 2020 r.

 

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego składów komisji następuje tylko i wyłącznie w przypadku niezgłoszenia przez komitety wyborcze do składu obwodowej komisji wyborczej wymaganej liczby kandydatów!

 

Diety

DIETY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYNOSZĄ:


• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 


Ikona załącznika Załączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej