Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dotyczące rejestru wyborców i spisu wyborców.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Ikona punktora Głosowanie korespondencyjne

Ikona punktora Głosowanie przez pełnomocnika


 

Przycisk odsyłający do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jest się dopisanym do spisu wyborców.

 

 

 

 

     SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISU

Wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców oraz zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dni 10 i 24 maja 2020 r. utraciły ważność


        SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSOWAĆ


 

Głosowanie korespondencyjne

UWAGA! Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem (I tura) dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura).


Wyborcy, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić taki zamiar w odniesieniu do ponownego głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony:

• do dnia 30 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;

• do dnia 7 lipca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);

• do dnia 10 lipca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane:

• elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

• papierowo – poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia do urny w jednej z czterech poniższych lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa:

- pl. Wszystkich Św. 3-4

- os. Zgody 2

- ul. Wielicka 28a

- al. Powstania Warszawskiego 10

 

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (dostarczone do Urzędu Miasta Krakowa do dnia 10 lipca br.)

 

• ustnie – osobiście przez wyborcę w w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

- pl. Wszystkich Św. 3-4, Dziennik Podawczy, parter

- os. Zgody 2, Dziennik Podawczy, parter

- ul. Wielicka 28a , Dziennik Podawczy, parter

- al. Powstania Warszawskiego 10 (wejście do budynku od parkingu przy al. Powstania Warszawskiego)

 

Formularze zgłoszeń dostępne są w wersji papierowej w czterech wskazanych wyżej lokalizacjach.
Kontakt: telefon 12 616 1900

 

WZÓR WNIOSKU

 

Co powinno zawierać zgłoszenie?


Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie.

 

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

 

Co zawiera pakiet wyborczy?


W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

6) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

 

Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?


1. Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do jego uzupełnienia (może to zrobić elektronicznie lub telefonicznie).

2. Do wyborcy, który wskazał w zgłoszeniu adres dostarczenia pakietu, pakiet dostarcza Poczta Polska lub pracownik Urzędu Miasta Krakowa.

3. Wyborca który zadeklarował w zgłoszeniu chęć osobistego odbioru pakietu może go odebrać w lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Św. 3-4. Informacja o przygotowaniu pakietu do odbioru zostanie przekazana wyborcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Koperta zwrotna zaadresowana do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców może zostać:

- wrzucona do skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) do piątku 10 lipca br.,

- dostarczona do Urzędu Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych 3-4, do piątku 10 lipca br.

- dostarczona w dniu wyborów do Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców

5. W dniu głosowania pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Miasta Krakowa dostarczą do właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych koperty zwrotne odebrane od wyborców.

 


Głosowanie przez pełnomocnika

UWAGA! Pełnomocnictwo udzielone przez wyborcę przed pierwszym głosowaniem (I tura) dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura).


Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?

 

Wyborcy, którzy nie udzielili pełnomocnictwa do głosowania przed pierwszym głosowaniem, mogą tego dokonać przed ponownym głosowaniem. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 3 lipca 2020 r.

 

Wniosek należy złożyć wrzucając go wraz z wymaganymi załącznikami do urny w jednej z czterech poniższych lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa:

- pl. Wszystkich Św. 3-4

- os. Zgody 2

- ul. Wielicka 28a

- al. Powstania Warszawskiego 10

 

Formularze wniosków udostępnione są w wersji papierowej w powyższych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa. Można je również ściągnąć w wersji elektronicznej z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

wniosek

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

informacja o wyborze kontaktu

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat);

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków).

 

PONADTO PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW LUB ADERSÓW EMAIL W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

 

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame z jego sporządzeniem! Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania – patrz informacje w zakładce GDZIE UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA?

 

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane.

 

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?


Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

 

UWAGA! Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• głosującego korespondencyjnie.

 

Kto może być pełnomocnikiem?

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mąż zaufania;

• kandydat na Prezydenta RP

 

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Gdzie udziela się pełnomocnictwa?


Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

 

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta Krakowa upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Wyborco, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 


Ikona załącznikaZałączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne:


 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej