Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Ikona punktora Głosowanie przez pełnomocnika

Ikona punktora Głosowanie korespondencyjne


 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA?

 

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami (możliwe do pobrania na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa lub do ściągnięcia z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA) można składać na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, w terminie do 4 maja 2020 r.

 

Lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa, w których można składać wnioski:

• Rynek Podgórski 1

• ul. Kasprowicza 29

• al. Powstania Warszawskiego 10

• ul. Stachowicza 18

• Osiedle Zgody 2

• ul. Wielicka 28a

• pl. Wszystkich Świętych 3-4

• ul. Grunwaldzka 8

• ul. Mogilska 41

• Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych (Serenada, Bonarka, Bronowice)

 

Ikona dokumentu DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

informacja o wyborze kontaktu

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat);

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Kraków).

 

PONADTO PROSIMY O PODAWANIE NUMERÓW TELEFONÓW LUB ADERSÓW EMAIL W CELU UŁATWIENIA KONTAKTU Z PAŃSTWEM.

 

UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame z jego sporządzeniem! Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania – patrz informacje w zakładce GDZIE UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA?

 

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane.

 

 

KTO MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA?


Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

 

UWAGA! Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• głosującego korespondencyjnie.

 

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM?

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mąż zaufania;

• kandydat na posła albo senatora.

 

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

GDZIE UDZIELA SIĘ PEŁNOMOCNICTWA?


Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 

CZY MOŻNA COFNĄĆ PEŁNOMOCNICTWO?

 

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Miasta Krakowa upoważnionemu przez Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Wyborco, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

Głosowanie korespondencyjne

 

KIEDY I GDZIE ZGŁOSIĆ ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO?


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do 27 kwietnia 2020 r. automatycznie otrzyma pakiet wyborczy również przed dniem ponownego głosowania (tzw. II tura).


Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, w godzinach pracy Delegatury.

Zgłoszenie może być dokonane:

• ustnie,

• telefonicznie (numery telefonów: 12 421 85 84, 12 421 85 77),

• pisemnie,

• faksem na numer 12 431 05 90

• formie elektronicznej na adres e-mail: kra-dyr@kbw.gov.pl.

 

Ikonka dokumentu WZÓR WNIOSKU - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNECO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?


Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,

• oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Kraków,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

• dołączoną kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

 

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?


Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. o:

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• niezdolności do samodzielnej egzystencji;

• całkowitej niezdolności do pracy;

• zaliczeniu do I grupy inwalidów;

• zaliczeniu do II grupy inwalidów;

• stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

 

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

 

CO ZAWIERA PAKIET WYBORCZY?


Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pakiet wyborczy.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta lub karty do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 


Ikona załącznikaZałączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne:


 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej