Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje jak i gdzie głosować w Krakowie. Obecnie znajdujesz się na tej stronie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje przydatne dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje o tym jak głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej informacje dla kandydatów do  obwodowych komisji wyborczych.
Przycisk odsyłający do strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Przycisk odsyłający do wykazu obwodów głosowania w Krakowie.

 


 

Przycisk odsyłający do aplikacji umożliwiającej sprawdzenie, czy jest się dopisanym do spisu wyborców.

 

 

 

 

     SPRAWDŹ, CZY DOPISAŁEŚ SIĘ DO SPISUKto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 

• w dniu wyborów kończy 18 lat,

• nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

• nie jest ubezwłasnowolniony,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

 

Głosować w Krakowie może wyborca:

 

• ujęty w rejestrze wyborców,

• nieujęty w rejestrze wyborców, ale dopisany do spisu wyborców,

• posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca zameldowany w Krakowie na pobyt stały - jest z urzędu ujęty w rejestrze wyborców Miasta Krakowa.

Wyborca, który nie mieszka na stałe w Krakowie, a w dniu wyborów będzie przebywał na terenie Krakowa, aby zagłosować w Krakowie powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy swojego stałego zameldowania lub może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców skutkuje możliwością głosowania w danym miejscu tylko w konkretnych wyborach - w tym przypadku wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W każdych kolejnych wyborach właściwą komisją wyborczą będzie ta, w której wyborca głosował dotychczas.

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w Krakowie będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miasta Krakowa, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 


SPIS WYBORCÓW – wykaz osób sporządzany jedynie w odniesieniu do terminu jednej, konkretnej akcji wyborczej, zawierający osoby, które są wpisane do rejestru wyborców, lub takie, które są wpisane do rejestru wyborców w innej gminie, ale złożyły odpowiedni wniosek do UMK o dopisanie do spisu wyborców (dopisanie do spisu wyborców powoduje, że taka osoba nie jest wpisana do rejestru wyborców w Krakowie, ale może głosować w Krakowie tylko w tej jednej, konkretnej akcji wyborczej; po zakończeniu akcji wyborczej osoba taka podczas kolejnych wyborów - jeśli nie złoży żadnego z ww. wniosków - głosuje w gminie, w której jest wpisana do rejestru wyborców).

UWAGA! Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów).

 


REJESTR WYBORCÓW – prowadzony całorocznie w Krakowie wykaz osób, które posiadają w niej stały meldunek lub przebywają pod danym adresem z zamiarem stałego pobytu i złożyły w związku z tym odpowiedni wniosek do UMK (złożenie takiego wniosku powoduje, że osoba jest wpisana na stałe do rejestru w Krakowie i głosuje we wszystkich wyborach w naszym Mieście, chyba, że złoży kolejny wniosek w innej gminie - wówczas taka osoba jest automatycznie wykreślana z rejestru wyborców w Krakowie).

 

Chcesz głosować poza miejscem stałego zamieszkania, pobierz zaświadczenie

Jeżeli w dniu wyborów chcesz głosować na terenie Krakowa, a nie jesteś tu zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisałeś się do spisu wyborców, powinieneś pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy swojego stałego zameldowania.

Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, a w dniu wyborów będziesz przebywać poza Krakowem, pobierz zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

WNIOSEK

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Krakowie, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2020 r.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa w godzinach od 7.40 do 15.30:

• dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10,

• dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,

• dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2.

 

Informacje dodatkowe:

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

Przed najbliższymi wyborami Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia:

• zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania,

• zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

 

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Osoby stale przebywające na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie niezamieszkałe oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której przebywają.

 

Ikona dokumentu WNIOSEK O DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

W Krakowie do rejestru wyborców można się dopisać w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

• dla mieszkańców dzielnic I—VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10,

• dla mieszkańców dzielnic VIII—XIII: ul. Wielicka 28a,

• dla mieszkańców dzielnic XIV—XVII: os. Zgody 2.

 

UWAGA! Składając wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, należy przedłożyć dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie na terenie Krakowa, np.:

• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskujący stale zamieszkuje (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia);

• oświadczenie właściciela lokalu o stałym zamieszkiwaniu osoby składającej wniosek;

• kopię rachunków za media dot. nieruchomości stałego zamieszkiwania, wystawione na osobę wpisującą się do rejestru;

• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na terenie gminy dopisania do rejestru, wskazujące adres stałego zamieszkania;

• dokument potwierdzający płacenie podatków w gminie dopisania się do rejestru (np. pierwsza strona PIT);

• oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu znajdujące się na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuSKORZYSTAJ Z USŁUGI WYBORCZEJ

 

 

Jak dopisać się do spisu wyborców?

Jeżeli nie jesteś zameldowany na pobyt stały w Krakowie, ale aktualnie tu przebywasz i będziesz także w dniu wyborów, możesz dopisać się do spisu wyborców.

 

Ikona dokumentu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć elektronicznie.

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuDOPISZ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW PRZEZ INTERNET


Pamiętaj ! Wniosek o dopisanie do spisu wyborców możesz złożyć najpóźniej do 5 maja 2020 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są ważne dla każdego obywatela, dlatego już dziś złóż wniosek, aby dopisać się do spisu wyborców.

Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, abyś był pewien, że załatwisz swoją sprawę bez zbędnego oczekiwania w kolejce.

 

Ikona oznaczające dopisanie się do spisuSKORZYSTAJ Z USŁUGI WYBORCZEJ

 

 

Jak głosować, aby głos był ważny?

Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania.

Aby głos był ważny należy postawić tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata na Prezydenta.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu.

 

UWAGA! Niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.

 


Ikona załącznikaZałączniki do pobrania:

 


Ikona paragrafu Akty prawne:

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej