OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU

 

ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

Komórka realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

Konkurs ofert ma na celu wybór oferty/ofert na realizację zadania/zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

 

 

I. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz terminy i warunki ich realizacji.

 

 

I. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz terminy i warunki ich realizacji.  

 

 

Nr zadania

 

Zadanie

 

Termin realizacji zadania*

Wysokość środków  finansowych na realizację zadania

 

1.

Realizacja działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym:  

1) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób w zakresie onkologii, chorób cywilizacyjnych oraz innych określonych w Mapach Potrzeb Zdrowotnych Województwa Małopolskiego,

2) edukacja onkologiczna kobiet w zakresie profilaktyki nowotworu piersi m.in. poprzez wdrożenie nawyku regularnego badania w tym zakresie oraz samobadania piersi;

3) prowadzenie działań edukacyjnych oraz  profilaktycznych w zakresie ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zamieszkania, nauki, pracy
i rekreacji;

4) prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym dotyczących sposobu żywienia, stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej  ze szczególnym uwzględnieniem prewencji nadwagi/ otyłości u dzieci i młodzieży;

 

4.05.2020-31.12.2020

 

140 000 zł

 

2.

 

Prowadzenie centrum psychoonkologii.

 

 

4.05.2020-31.12.2020

 

150 000 zł

 

 

3.

 

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych, a także realizacja inicjatyw i działań wspierających osoby
z rozpoznanymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin czy opiekunów.

 

4.05.2020-31.12.2020

 

60 000 zł

Łącznie:

350 000  zł

 

* Termin realizacji zadania:

1) Zadania: nr 1 oraz 3 winny być realizowane w przedziale czasowym: od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Konkretny termin realizacji zadania określa oferent.

2) Zadanie nr 2 winno być realizowane od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

1. Gmina Miejska Kraków dofinansowuje realizację zadań udzielając dotacji.

2. Szczegółowy opis realizacji zadania oferent zamieszcza w ofercie.

3. Beneficjentami realizowanego zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

4. Oferent powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

6. Przedmiotem ogłoszonego konkursu nie jest realizacja świadczeń zdrowotnych.

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. W ramach zadań: nr 1 i nr 3 do realizacji może być wybrana jedna lub więcej ofert.

2. W ramach zadania nr 2 do realizacji może być wybrana jedna oferta.

3. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż określona w ogłoszeniu wysokość środków finansowych na realizacje danego zadania. Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

4. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania) wynosi 5 % kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego oferenta będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

5. Wkład osobowy oferenta (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie jest wymagany, jednakże podlega ocenie. Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

6. Jedna oferta może dotyczyć realizacji wyłącznie jednego zadania, przy czym ten sam oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w sposób oraz w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu. Przelicznik punktowy na wysokość dotacji stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

12. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty.

13. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy, oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują aktualizacji oferty wg załącznika nr 6 do ogłoszenia (jeżeli dotyczy) lub odstępują od realizacji zadania.

14. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Dotacja przekazana zostanie jednorazowo albo w transzach, po zawarciu umowy.

17. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy, w tym ewentualnej aktualizacji oferty, w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu ofert.

18. Niedotrzymanie powyższego terminu może być uznane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.

20. Realizatorzy zadań, z którymi zostanie zawarta umowa, są obowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków.

21.Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, niewykorzystane w terminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

22. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie/sprawozdania. Wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

23. Do środków przekazywanych na podstawie umowy zawartej z realizatorem zadania w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące dotacji.

 

IV. Oferta.

 

1. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Formularze oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 stanowią odpowiednio załączniki nr 2-5 do ogłoszenia.

5. Oferta i załączniki winny być popisane przez osoby uprawnione. Jeśli osoby nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis należy składać pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Do oferty można dołączyć opinie, rekomendacje instytucji/ podmiotów, które udzieliły oferentowi dotacji na realizację zadania publicznego, w tym odnoszące się do sposobu wykonania zadania i rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Rekomendacje będą brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej oferty.

 

V. Miejsce i termin składania ofert.

 

1. Termin składania ofert upływa 20 marca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty wraz z załącznikami wyłącznie w formie papierowej, należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru zadania, którego dotyczy oferta.

2. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 17, a nie data stempla nadania pocztowego), uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

VI. Komisja konkursowa, kryteria oceny ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. W skład Komisji z prawem głosu wchodzi do 5 osób, przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w tym przewodniczący Komisji i jego zastępca.

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia publicznego.

4. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w konkursie ofert.

5. Prezydent Miasta Krakowa wybiera do Komisji osoby, o których mowa w ust. 4, spośród zgłoszonych kandydatur.

6. Komisja może zostać powołana bez osób, o których mowa w ust. 3.

7. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

8. Członkowie Komisji wypełniają oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert, zgodnie z załącznikiem nr 12 do ogłoszenia.

9. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

10. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

11. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.

12. Oferty oceniają wszyscy obecni na posiedzeniu Komisji członkowie Komisji.

13. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.

14. Komisja opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

15. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

16. Komisja proponuje wysokość kwot dotacji w sposób oraz w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

17. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

3) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

7) złożenie oferty z niejednoznacznie zdefiniowanym zakresem zadania;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji podmiotu nieujawnionych na dzień składania oferty we właściwym rejestrze, dla wykazania umocowania do działaniaw imieniu oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian we właściwym rejestrze;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym;

10) złożenie oferty dotyczącej realizacji więcej niż jednego zadania;

11) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji na realizację danego zadania.

18. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 8 do ogłoszenia.

19. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, Komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

20. Komisja po zaopiniowaniu ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych, przystępuje do oceny ofert pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 9 do ogłoszenia.

21. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert Komisja:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (potrzeby uzasadniające celowość wykonania zadania, planowane działania, liczbę i opis odbiorców zadania, doświadczenie oferenta, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert, proponowaną jakość wykonania zadania i kompetencje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, planowany przez oferenta wkład rzeczowy oraz rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań);

2) ocenia zakładane rezultaty zadania publicznego;

3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania publicznego (w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, planowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków).

22. Komisja ma prawo przeprowadzić wizję lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie.

23. Dotację może otrzymać oferent, jeżeli oferta otrzyma co najmniej 20 punktów.

24. Przelicznik liczby punktów na wysokość proponowanej przez Komisję dotacji określa załącznik nr 10 do ogłoszenia.

25. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 roku.

26. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego rozstrzygnięcia. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa;

oraz udostępnione w miejskim portalu: www.ngo.krakow.pl

27. Konkurs ofert może zostać odwołany przed upływem terminu na złożenie ofert.

28. Terminy: złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert mogą zostać wydłużone.

29. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odwołania składa się w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa rozstrzygnięcia konkursowego. Odwołania, w formie pisemnej, składa się wyłącznie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pok.17, w godzinach od 7.30-15.30. Odwołania złożone w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Odwołania opiniuje powołana w tym celu komisja odwoławcza, powoływana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Ostatecznego rozpatrzenia odwołania dokonuje Prezydent Miasta Krakowa. Złożenie odwołania nie wstrzymuje procesu uzgadniania i zawierania umów dotacyjnych.

30. Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na osoby pełniące funkcje doradcze w Komisji konkursowej.

 

1) Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

c) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu zdrowia publicznego;

d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

e) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 11 do ogłoszenia.

2) Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać podmioty nie biorące udziału w Konkursie ofert.

3) Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pok. 17. Zgłoszenia złożone w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 

1. Obowiązujące w ramach niniejszego konkursu ofert formularze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24 w Krakowie, piętro III, pokój 17.

2. Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24 w Krakowie, piętro III, pokój 17; nr tel.: 12 616-97-86.

 

  

 

Załączniki:

1) Formularz oferty realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego;

2) Oświadczenie o niestwierdzeniu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3) Oświadczenie o niekaralności;

4) Oświadczenie o utrzymaniu rachunku bankowego;

5) Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zadanie zgodnie z ofertą;

6) Aktualizacja oferty realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego;

7) Formularz sprawozdania z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego;

8) Karta oceny formalnej oferty;

9) Karta oceny merytorycznej oferty;

10) Przelicznik punktów na kwoty dotacji.

11) Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji doradczych w Komisji konkursowej.

12) Oświadczenie o bezstronności.

 

 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.