BIP MJO - Żłobek Nr 5


 

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 5 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PIELĘGNIARKA/ POŁOŻNA

 

 

1. Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902 z późn. zm., tekst jednolity) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016, poz. 157 z późn. zm., tekst jednolity)

i posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu.

 

2. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi w grupie;

2. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci zgodnie z rozkładem dnia oraz

oddziaływanie wychowawcze;

3. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi;

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem dziecka w Żłobku;

5. Czuwanie i odpowiedzialność za właściwą pielęgnację dzieci oraz stan sanitarny żłobka;

6. Podejmowanie działań profilaktycznych (higienicznych i zdrowotnych);

7. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach;

8. Czuwanie nad ważnością badań okresowych całego personelu.

 

3. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia 1,0 etat

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Samorządowego Nr 5 w Krakowie

c) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, 31-901 Kraków

 

4. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm., tekst jednolity) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z praw publicznych,

f) ważne prawo wykonywania zawodu.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Żłobek Samorządowy Nr 5, os. Willowe 2, 31-901 Kraków.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 2 %.

 

 

Dyrektor mgr Maria Porębska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 (2)