BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 etat

(Nr ref. 27-ZZM-2019r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe magisterskie;

c) staż pracy: minimum 2 lata pracy;

d) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

e) wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z pracą na samodzielnym stanowisku;

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość statutu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

c) biegła znajomość obsługi komputera;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel);

e) zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole;

f) umiejętność szybkiego uczenia się;

g) umiejętność planowania i organizacji pracy;

h) praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych;

i) terminowość i rzetelność przy wykonywanych obowiązkach, dokładność, komunikatywność;

j) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań budżetowych;

k) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników

o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO,

b) monitorowanie przestrzegania przepisów, polityk w zakresie ochrony danych osobowych,

c) sporządzanie oceny ryzyka lub oceny skutków dla ochrony danych osobowych,

d) zachowanie poufności względem wykonywanych zadań w ramach ochrony danych osobowych,

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,

f) opiniowanie umów, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami ochrony danych osobowych,

g) nadzorowanie rozwoju i aktualizacja dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych,

h) budowanie świadomości jednostki w zakresie przepisów związanych

z przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń,

i) obsługa procesów zgłaszania naruszeń ochrony danych oraz prowadzenie ich rejestru,

j) uczestnictwo w procesie realizacji praw podmiotów danych,

k) współpraca ze wszystkimi działami/zespołami w zakresie ochrony danych osobowych oraz udzielanie rekomendacji w tym zakresie,

l) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających związanych z korespondencją

z organem nadzoru,

m) sporządzanie raportów na potrzeby przełożonych,

n) pełnienie funkcji koordynatora ds. dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.

o) realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą oraz audytem wewnętrznym przeprowadzanym przez UMK.

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 300,00 zł do 4 000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 27-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 20.05.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf
INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 etat

(Nr ref. 27-ZZM-2019r.)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 3 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29.05.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2019r.)