BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NR 3/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA
W STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
 
 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy lub średnie i 3 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność.

 

3. Zakres obowiązków:

- prowadzenie rejestru korespondencji Oddziału/Wydziału i wykonywanie czynności

z tym związanych,

- przyjmowanie korespondencji, również elektronicznej, rejestrowanie spraw w spisach spraw,

- gromadzenie i przechowywanie akt spraw załatwionych do czasu przekazania ich

do archiwum zakładowego,

- przygotowanie archiwizacji,

- przygotowywanie projektów korespondencji Oddziału/Wydziału (wewnętrznej,

z instytucjami i osobami fizycznymi) i jej ewidencjonowanie,

- prowadzenie rejestrów związanych z działalnością Oddziału/ Wydziału, np. wydanych kopii „za zgodność z oryginałem”, przekazanych danych osobowych,

- merytoryczny nadzór nad prowadzonymi przez Wydział bazami danych np. baza graffiti,

- sporządzanie raportów, planów, analiz, sprawozdań (w tym cyklicznych), dotyczących działania jednostki oraz gromadzenie danych niezbędnych do ich przygotowywania,

- dokonywanie opracowań w zakresie zleconym przez przełożonych,

- współpraca z innymi komórkami Straży Miejskiej Miasta Krakowa w zakresie realizowanych zadań,

- telefoniczny i osobisty kontakt z mieszkańcami,

- wykonywanie innych zadań administracyjno - biurowych i poleceń przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 500 zł brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. do godz. 12,00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

3

 

 

 

Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

Adam Młot

 

 

Kwestionariusz personalny kandydata


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru nr 3/2019 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Straży Miejskiej Miasta Krakowa