BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 115
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 115
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. KADR


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

2. Wykształcenie minimum średnie.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i publicznych.

4. Znajomość przepisów kadrowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o ochronie danych osobowych

 
2. Wymagania dodatkowe

1. Umiejętność pracy w programach:

- Zintegrowany System Zarządzania Oświatą ( Moduł Kadry, Arkusz Organizacyjny)

- GUS

2. Znajomość regulacji prawnych:

-Ustawa o pracownikach samorządowych

-Ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego

-Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

-Ustawa o ochronie danych osobowych

-Kodeks Pracy

3. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, programów biurowych.

4. Komunikatywność, dokładność, rzetelność, sumienność.

 
3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie zgodnie z przepisami spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Prowadzenia akt osobowych i ich archiwizacja.

3. Przygotowanie umów o pracę, zakresu obowiązków, świadectw pracy.

4. Sporządzanie comiesięcznych list obecności dla pracowników.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i innych nieobecności, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności.

6. Prowadzenie dokumentacji kadrowej w ZSZO.

7. Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz do urlopów wychowawczych.

8. Opracowanie materiałów dla potrzeb statystycznych w zakresie zatrudnienia.

9. Współdziałanie z instytucjami państwowymi realizującymi zadania dotyczące zatrudnienia i spraw socjalnych oraz statystyki (Urząd Pracy, ZUS, GUS, PIP, PFRON, itp.).

 
4. Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Samorządowego Przedszkola nr 115 w Krakowie,

• miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23, Kraków

 
5. Wymagane dokumenty:

1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn.zm.).

7. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 115 w Krakowie os. Albertyńskie 23 w godzinach od 7:00 do 16:00 do dnia 06.05.2019 roku do godziny 14:00. Koperta musi zawierać adnotację "Nabór na stanowisko specjalista ds. kadr". Oferty które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Samorządowego Przedszkola Nr 115

 
7. Ilość etatów
0,15
Dyrektor Teresa Stolarczyk

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 w Krakowie.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować adresem email:

inspektor 2@.mjo.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych i ich usunięcia (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody).

5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 115 ()