BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
DYREKTOR
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik zmiany – 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe /mile widziane kierunki: prawo, administracja publiczna, zarządzanie/.
 • staż pracy min. 4 lata

 

Wymaganie dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

c) umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,

d) znajomość obsługi urządzeń biurowych,

e) dokładność i rzetelność,

f) dobra organizacja pracy,

g) odpowiedzialność.

 

Zadania:

 • sprawowanie opieki nad osobami przebywającymi w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby doprowadzonej do MCPU - zgodnie z obowiązującymi przepisami,informowanie Policji i Straży Miejskiej o braku wolnych miejsc w MCPU,
 • organizowanie pracy zmiany oraz nadzorowanie czynności związanych z przyjęciem od osoby przyjętej do MCPU depozytu i jego zwrotu podczas zwolnienia, a także przekazanie depozytów kierownikowi kolejnej zmiany,
 • zawiadamianie policji, podając termin , do którego osoba będzie przebywać, w razie powzięcia podejrzenia , że osoba doprowadzona popełniła przestępstwo, lub stwierdzenia u tej osoby: uszkodzenia ciała, posiadania broni, posiadania narzędzi lub innych przedmiotów, co do których może zachodzić podejrzenie, że służyły lub mogą być przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo pochodzą z przestępstwa, oraz w razie powstania innych okoliczności uzasadniających podejrzenie, że popełniono przestępstwo,
 • nadzór nad prawidłową i terminową kontrolą stanu fizycznego osób przebywających w MCPU do wytrzeźwienia,
 • wyznaczanie opiekuna zmiany odpowiedzialnego za kontrolowanie stanu fizycznego osoby unieruchomionej, nie rzadziej, niż co 15 minut w celu oceny prawidłowości unieruchomienia oraz zapewnienia krótkotrwałego uwolnienia osoby od unieruchomienia w celu zmiany jej pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny,
 • nadzorowanie kontroli stanu zdrowia sprawowanej przez lekarza po zastosowaniu oraz po zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego,
 • podejmowanie decyzji o zwolnieniu z MCPU, na podstawie badania zawartości alkoholu w organizmie, a w przypadku braku zgody osoby na przeprowadzenie badania- na podstawie oceny stanu trzeźwości przez lekarza dyżurnego oraz opinii lekarza o stanie zdrowia,
 • prowadzenie oraz nadzór nad pełnym i czytelnym prowadzeniem dokumentacji związanej z przebiegiem dyżuru zmiany /raport z dyżuru wraz z załącznikami, ewidencji osób doprowadzonych do MCPU, karty ewidencyjnej, karty depozytowej, rachunku, wezwania do zapłaty oraz statystyki,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg i zażaleń osób przebywających w MCPU.
 • prowadzenie ewidencji osób doprowadzonych do Działu w systemie informatycznym COGISOFT,
 • nadzór nad odpowiednim przygotowaniem podległych na zmianie pracowników do wykonywania pracy /przekazanie zmiany, odzież, obuwie itp.
 • nadzór nad stosowaniem zarządzeń Dyrektora MCPU,
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania placówki.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.450,- do 3.650,- brutto miesięcznie + pozostałe zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

c) godziny pracy: całodobowo, system równoważnego czasu pracy, godziny pracy 7.00 – 19.00 oraz 19.00 -7.00

d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

c) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

d) informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/.

e) podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – Kierownik zmiany”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12/411-41-21 w. 112

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18.04.2019r. godz. 10.00 /data wpływu do MCPU w Krakowie/ w sekretariacie MCPU, ul. Rozrywka 1, w godzinach pracy MCPU, tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową /liczy się data wpływu do MCPU/.

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik zmiany” w podpisanej i oznaczonej danymi adresowymi kandydata.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, testy wiedzy oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie testów wiedzy kandydaci zostaną poinformowani po upływie terminu składania ofert.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: Rozporządzenie), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod nr telefonu: 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU lub adresem email: iod@mcpu.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko, na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) (zwanego dalej: Kodeks Pracy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz na podstawie zgody - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przetwarzane do celów archiwalnych (przechowywane) przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych i ich usunięcia (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.
 8. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne.

 

 

24.04.2019 - INFORMACJA O ILOŚCI KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE, UL. ROZRYWKA 1, 31-419 KRAKÓW

 

 

Oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 
Dyrektor mgr Adam Chrapisiński

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - Kierownik zmiany