Dokument archiwalny

 

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

 

 

 

 

OBYWATELE POLSCY

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI POLSKIMI 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

 OBYWATELE POLSCY


Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:

• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

 

 

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

 

 

 

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

 

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy

 

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r.

 

W Krakowie wnioski te składa się w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa:

 

• Mieszkańcy dzielnic I–VII: Centrum Administracyjne, Al. Powstania Warszawskiego 10, wejście od ul. Kordylewskiego, I pięto, stanowiska 58, 59

• Mieszkańcy dzielnic VIII–XIII: ul. Wielicka 28a, I piętro, stanowiska 7, 8, 9

• Mieszkańcy dzielnic XIV–XVIII: os. Zgody 2, parter, pokój nr 17

 

Wyborców przyjmujemy w dni powszednie poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–15.00.

 

Dopisywanie do spisu wyborców reguluje procedura SA-30 - zobacz tutaj.

 

 

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy (w Krakowie - w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2, jak podano wyżej) od dnia 5 maja 2019 r. do dnia 13 maja 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

 

 

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

 

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

 

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

 

 

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

 

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. We wniosku podaje się: 

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania za granicą,
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.

 

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

 

 

 

III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania

 

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

• przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania;

• zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie;

• zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;

• chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

 

 


 

<< Powrót do strony głównej


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-07-30 13:32:44
MAREK MIROSŁAWSKI
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-15 15:17:31
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-12 08:58:38
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-10 09:53:44
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-10 09:51:52
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-04-10 09:51:15
MAREK MIROSŁAWSKI
 Edycja
2019-03-26 10:05:01
MAREK MIROSŁAWSKI
 Publikacja