BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ W ŻŁOBKU

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz,U. 2018, poz.1260). oraz Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.Dz.U. 2019 poz. 409 z późn. zmian.). Posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu.

2. Wymagania dodatkowe

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- zaświadczenie o niekaralności,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

3. Zakres obowiązków w szczególności:

• Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych dzieci.

• Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych.

• Przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci w grupie.

• Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.

• Kształtowanie u dzieci prozdrowotnych nawyków dot. żywienia i higieny

• Wdrażanie dzieci do samoobsługi.

• Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

• Zapewnienie pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku ( wezwanie pogotowia, powiadomienie rodziców)

• Prowadzenie apteczki żłobka i zgłaszanie administratorowi potrzeb dot. zakupów w tym zakresie.

• Prowadzenie wśród rodziców pracy oświatowo – sanitarnej.

• Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych nowoprzyjętych dzieci lub zlecanie ich opiekunkom z poszczególnych grup. Odnotowywanie istotnych informacji w karcie zdrowia dziecka ( diety, opieka specjalistyczna).

• Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat

- zatrudnienie- Umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 936 z późn. zmian.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Nr 19.

- możliwość zatrudnienia – od zaraz

- miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19 w Krakowie 31-563, ul. Świtezianki 7.

5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i ew. staż pracy,

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,

- zaświadczenie o niekaralności

- ważne prawo wykonywania zawodu

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek19@wp.pl) lub osobiste ich doręczenie.

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

 

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()