BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NR 2/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STARSZEGO REFERENTA W REFERACIE KADR

STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe (brak wymogu w zakresie stażu pracy) lub średnie i 2 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego referenta.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań związanych z:

­- zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników,

­- organizacją i przeprowadzaniem naborów,

­- przygotowywaniem dokumentacji w zakresie działań referatu, w tym aktów wewnętrznych,

­- sporządzaniem bieżącej dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi pracowników,

­- prowadzeniem akt osobowych pracowników, ewidencji osobowej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,

­- ewidencją badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce,

­- działalnością prowadzoną w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

­- przygotowywaniem zapotrzebowań, projektów umów, porozumień dotyczących realizacji świadczeń i usług z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

­- obsługą systemów informatycznych jednostki w zakresie prowadzonych zadań.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 550 zł. brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 14 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r. do godz. 12,00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

Kraków, dnia 13 marca 2019 r.

 
KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA

 

ADAM MŁOTKwestionariusz personalny kandydata


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych


Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 2/2019 na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa