Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723,1365, z 2019r. poz. 37), zwanej dalej ustawą na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zlecenie zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,

• termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,

• łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,

• działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na wspieranie przedsiębiorczości, w tym między innymi:

o promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej,

o organizowanie wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze,

o przeprowadzanie szkoleń podnoszących kwalifikacje biznesowe,

o aktywizowanie lokalnej społeczności w działania probiznesowe,

o wspieranie inicjatyw innowacyjnych i kreatywnych powiązanych z działalnością biznesową.

Oferta realizacji zadania publicznego (pobierz) składana przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

 

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347, sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• przesyłając e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

W przypadku ofert składanych na podstawie art. 19 a ww. ustawy oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego), a całość zadania będzie realizowana na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zlecenie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy może dotyczyć wyłącznie zadań (ofert), które nie były wcześniej rozpatrywane w ramach otwartego konkursu ofert.

Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokonuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty wpływu oferty do Urzędu Miasta Krakowa.

 

Oferty pozytywnie rozpatrzone przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4

• na miejskiej stronie internetowej (business.krakow.pl)

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• przesyłając e-mail na adres: msp@um.krakow.pl

 

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

 

Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru (pobierz) określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).