BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 55
DYREKTOR Szkołay Podstawowej nr 55
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista do spraw ekonomiczno księgowych


1. Wymagania formalne

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2017 roku

o pracownikach samorządowych

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne i inne umożliwiające wykonywanie zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

- Doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

- Znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

- Znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

- Umiejętność posługiwania się Internetem, Wordem oraz arkuszami kalkulacyjnymi Excel,

- Umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków

- Ewidencjonowanie zobowiązań w programie ZSZO z pełną analityką budżetową, zadaniową, odliczeniem podatku VAT,

- Ewidencjonowanie i rozliczanie zaliczek pobieranych przez jednostki oraz terminowe regulowanie płatności faktur/rachunków

- Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowych,

- Sporządzanie przelewów w programie bankowości elektronicznej

- Wprowadzanie wyciągów bankowych,

- Prowadzenie ewidencji majątku szkoły: uzgadnianie i opisywanie sprzętu, itp.,

- Przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,

- Sporządzanie sprawozdawczości GUS i PFRON,

- Obsługa zamówień publicznych, mienia komunalnego

- Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Planowanie budżetowe,

- ZFŚS – naliczanie, rozliczanie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- Wymiar czasu pracy: 0,6

- Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 55, ul Dobczycka 20 w Krakowie

- Zatrudnienie na czas określony

 

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kserokopie świadectw pracy

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

5. Oświadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 55 , ul. Dobczycka 20 do 14.03.2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: specjalista do spraw ekonomiczno-księgowych

 


7. Ilość etatów
0,6
Dyrektor Janusz Świerczek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 55 ()