BIP MJO - XXVIII Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

im. Wojciecha Bednarskiego W KRAKOWIE

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

 

 

1. Wymagania formalne:

 

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.),

 

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.)

 

3) Posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej, 3 letni staż pracy lub posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO).

 

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office).

 

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

 

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

 

6) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

 

 

3. Zakres obowiązków:

 

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (w tym prowadzenie dokumentacji):

 

- zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.,

 

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

 

- prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.

 

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

 

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majątku w programie ZSZO.

 

4) Ewidencja składników majątkowych szkoły, prowadzenie ewidencji majątku (ZSZO):

 

- środków trwałych,

 

- wartości niematerialnych,

 

- wyposażenia,

 

- ewidencja kasacji sprzętu zużytego,

 

- dokumentacja utylizacji sprzętu,

 

- wprowadzanie faktur zakupu do ZSZO.

 

5) Sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego.

 

6) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

 

7) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

 

8) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

 

9) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości SIO, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

 

10) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

11)  Pozyskiwanie sponsorów, współpraca z partnerami jednostki.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

 

2) Miejsce pracy: XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, ul. Czackiego 11,

 

3) Zatrudnienie w wymiarze: 0,5 etatu.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) List motywacyjny i CV.

 

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

 

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

4) Zaświadczenie o niekaralności ( informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

 

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11; 30-501 Kraków z dopiskiem:

 

"NABÓR NA STANOWISKO - KIEROWNIK GOSPODARCZY"

 

w terminie do 25 lutego 2019r. do godz. 12.00.

 

Decyduje data wpływu do sekretariatu Liceum. Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail lub telefonicznie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, ul. Czackiego 11, 30-501 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

7. Ilość etatów – 0,5 etatu.

 

 

 

Dyrektor XXVIII Liceum Ogólnokształcącym

 

im. Wojciecha Bednarskiego

 

mgr Zuzanna Dziuba

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik Gospodarczy)