BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

(Nr ref. 8-ZZM-2019r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe – architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna;

c) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office;

d) Dobra znajomość oprogramowania CAD, Adobe Photoshop, Google SketchUp+Vray;

e) Co najmniej 6-miesięczny doświadczenie na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie ochrony zieleni, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.;, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych

c) znajomość zasad tworzenia grafiki 3D, modelowania w oparciu o dokumentację techniczną CAD, teksturowania i przygotowywania materiałów o rzeczywistych cechach, znajomości zasad tworzenia scen wraz z oświetleniem, umiejętności doboru optymalnych parametrów renderowania oraz wykonywania realistycznych wizualizacji wraz z postprodukcją w programie Google SketchUp + Vray;

d) doświadczenie w wykonywaniu projektów graficznych

e) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, projektów zagospodarowania terenu, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, itp.;

f) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej;

g) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy

k) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację.

b) Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

c) Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego miasta.

d) Tworzenie realistycznych wizualizacji projektów oraz pojedynczych elementów graficznych wykorzystywanych przy różnego rodzaju inwestycjach;

e) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

f) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

g) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

h) Partycypacja w procesie udzielania zamówień publicznych;

i) Udział w procesie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na etapie wykonawczym;

j) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 600,00 zł do 3 600,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

 a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

h) portfolio w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym składające się co najmniej z 10 projektów (np. plakaty, logotypy, wizualizacje, elementy systemu identyfikacji wizualnej, elementy systemu identyfikacji miejskiej, projekty zagospodarowania terenu.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 08-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 11.02.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor


 

Piotr Kempf

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

(Nr ref. 8-ZZM-2019r.)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 3 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22.02.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 8-ZZM-2019r.)