BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
 


1. Wymagania formalne

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

2) wykształcenie średnie lub wyższe

3) staż pracy: wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata; wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

5) niekaralność

Uwaga Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw

2) znajomość programów ZSZO - moduł majątek, GUS

3) biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office)

4) wysoka kultura osobista, umiejętność reprezentowania szkoły w kontaktach z instytucjami

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

6) umiejętności analitycznego myślenia, organizacji pracy własnej, pracy w zespole

 
3. Zakres obowiązków

1) planowanie potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków do prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacja zadań w tym zakresie (w tym prowadzenie dokumentacji)

2) zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.

3) prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem

4) prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku

5) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi

6) prowadzenie pełnej dokumentacji majątku w programie ZSZO

7) sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły

8) merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości

9) sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb

10) wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych

i sprawozdań elektronicznych z zakresu ZSZO, GUS

11) wykonywanie wszelkich prac związanych z obsługą sekretariatu szkoły

12) prowadzenie dokumentacji administracyjnej w oparciu o instrukcję kancelaryjną

13) przyjmowanie i rozdział przychodzącej korespondencji

14) redagowanie, przepisywanie i wysyłanie korespondencji

15) archiwizacja dokumentacji

16) systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej i przeglądanie urzędowych stron internetowych

17) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym obsługi interesantów

 
4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

2) umowa o pracę na czas określony (z możliwością w przyszłości podpisania umowy na czas nieokreślony)

3) podległość służbowa Dyrektorowi ZSO nr 7 w Krakowie

4) wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm. / oraz regulaminu wynagradzania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

5) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30, 30 - 095 Kraków

6) rozpoczęcie pracy: termin do uzgodnienia

 
5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie)

4) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5) zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30, 30 - 095 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno - gospodarczych w ZSO nr 7 w Krakowie” do dnia 28 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

Oferty, które wpłyną po 28 stycznia 2019 r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

 
7. Ilość etatów
0,75


Dyrektor Lidia Kapała

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()