BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat

(Nr ref. 5–ZZM–2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe;

c) Uprawnienia wykonawcze: konstrukcyjno- budowlane lub/i inżynieryjne drogowe;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office;

e) Dobra znajomość programów do kosztorysowania oraz oprogramowania CAD;

f) Staż pracy: min 4 lata łącznie na stanowisku inżynier budowy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub architektury;

- czynne prawo jazdy kat. B;

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym;

- umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektonicznej i budowlanej (umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej);

- znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

- umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

- umiejętność pracy w zespole;

- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym, w zakresie:

b) przekazania i odbioru placu budowy od Wykonawcy; uzgadniania i zatwierdzania projektów wykonawczych;

c)reprezentacji ZZM na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym i wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz wydanymi pozwoleniami (w tym pozwoleniem na budowę i zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia) i umowami;

d) sprawdzania jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie;

e) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających;

f) uczestnictwa w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

g) dokonywania odbiorów częściowych, końcowych przekazywanie inwestycji do eksploatacji (powołanie komisji odbioru, odbiór i weryfikacja dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych, sporządzanie protokołów);

h) dokonywania rozliczeń rzeczowych i finansowych zadań(kontrola kosztorysów wykonawczych i faktur pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen);

i) potwierdzania faktycznie wykonanych robót;

j) zgłaszania wykonawcy wad i usterek, nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę wad i usterek oraz potwierdzenie ich usunięcia;

k) przekazywania gotowych obiektów budowlanych do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń;

l) udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, modernizacji i remontów.

m) egzekwowanie praw (gwarancji w tym rękojmi, praw wynikających z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, etc.) wynikających z umów wykonawczych w ramach zrealizowanych inwestycji ZZM.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat;

2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

3.Miejsce pracy: (praca terenowo biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

4. Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

5. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3600,00 zł do 4100,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.+ dodatek funkcyjny.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 05-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 21.01.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor


Piotr Kempf
INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat

(Nr ref. 5–ZZM–2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 3 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 2 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29.01.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 5–ZZM–2019)