Dokument archiwalny

NOC POEZJI 2019

KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ

na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

(6 edycja)

 

 

WERDYKT JURY

 

          Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK informuje, że obradujące w dniu 11 czerwca 2019 roku pod przewodnictwem Bronisława Maja Jury Konkursu na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej, po wnikliwym zapoznaniu się ze 136 nadesłanymi na konkurs zestawami, postanowiło przyznawać NAGRODĘ GŁÓWNĄ (wydanie zgłoszonego do konkursu tomu wierszy i jego promocja podczas 9. edycji NOCY POEZJI 2019) oraz dwa wyróżnienia.

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymuje zestaw wierszy pt. „Soundtrack do nagłośnionych wnętrz”, opatrzony godłem „Ski Ba Bop”, autorką jest Ida Sieciechowicz

 

Wyróżnione zestawy wierszy (w kolejności alfabetycznej) to:

 

„oddychanie karmienie głaskanie”, zestaw opatrzony godłem „Tuna”, autorem jest Wojciech Kobus;

„Wersja czysta – wiersze” zestaw opatrzony godłem „Ślepa Sowa”, autorką jest Justyna Tomska.

 

Osoby wyróżnione zostaną zaproszone do udziału w spotkaniu poetyckim organizowanym w ramach programu NOCY POEZJI 2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

 

KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ

na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

(6 edycja)

 

 

 

Ideą zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa konkursu jest promocja młodych twórców słowa, poprzez wsparcie ich u progu kariery zawodowej. Nagrodę w konkursie stanowi profesjonalne wydanie wybranego przez jury tomiku wierszy oraz organizacja spotkania autorskiego z laureatem podczas Nocy Poezji.

 

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909-1984), wybitna polska poetka, autorka m. in. słynnego tomu "Jestem baba" (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz, w poświęconej poetce książce „Jakiegoż to gościa mieliśmy” napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze były „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia”. (cyt. za: Cz. Miłosz, „Jakiegoż to gościa mieliśmy”, Kraków, 2012, 46-47, 113). Wiersze Anny Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem.

 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zestaw wierszy w dwóch jednakowych egzemplarzach (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych),

b) wersję elektroniczną zestawu wierszy (pendrive lub CD, jeden egzemplarz)

c) osobną kopertę, opatrzoną tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, w której należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz krótką notę biograficzną.

 

4. Materiał należy nadesłać w terminie do 29 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2019.

 

5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.

 

6. Tematyka prac jest dowolna.

 

7. Liczba wierszy w zestawie zależy wyłącznie od koncepcji Autora.

 

8. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę. Jury może również przyznać wyróżnienia.

 

9. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 9. edycji NOCY POEZJI 2019. Książka poetycka będzie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2019.

 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz U z 2016, poz. 922).

 

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 czerwca 2019. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

 

12. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2017 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl).

 

13. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

 

14. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie zestawu wierszy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu organizacji wydarzeń literackich.

Informujemy, że:

a) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym zostaną zniszczone.

c) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie i ma charakter obowiązkowy.

e) Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość udziału w konkursie.

Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.krakow.pl, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.