BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
DYREKTOR

Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko Inspektora

w Zespole ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

nr ref 10-ZIM-2018

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. wykształcenie wyższe, preferowane budowlane;

3. staż pracy:

- co najmniej 1 rok stażu pracy;

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zero – jedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. ukończone studia podyplomowe lub kursy lub szkolenia - z zakresu realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane;

2. ukończone studia podyplomowe lub kursy lub szkolenia - z zakresu zamówień publicznych;

3. ukończone studia podyplomowe lub kursy lub szkolenia - z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego;

4. znajomość przepisów:

- Ustawy prawo budowlane,

- Ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej,

- Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym (Ustawa o PPP),

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

5. doświadczenie w zakresie udziału w pracach komisji: przetargowych, negocjacyjnych;

6. doświadczenie w zakresie udziału w procedurach partnerstwa publiczno-prywatnego;

7. uprawnienia budowlane.

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Udział w pracach Zespołu ds. ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającego w ZIM. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego (w rozumieniu ustawy o PPP), w tym:

1. przygotowywanie informacji o zamierzeniach PPP planowanych i realizowanych przez Zarząd, w tym kart projektów przeznaczonych do baz projektów PPP oraz projektów informacji do portali i czasopism branżowych,

2. wnioskowanie o zlecanie wykonania specjalistycznych analiz w celu dokonywania kwalifikacji inwestycji pod kątem możliwości realizacji zamierzeń PPP, a w razie potrzeb – również na późniejszych etapach,

3. przygotowanie projektów pism, poleceń, zarządzeń, uchwał i regulaminów dotyczących zamierzeń PPP,

4. opracowywanie harmonogramów prac dotyczących planowanych i zakwalifikowanych zamierzeń PPP,

5. opracowanie we współpracy z działami merytorycznymi Zarządu, Wydziałami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi GMK, doradcami zewnętrznymi – dokumentacji wymaganej przepisami, koniecznej do przeprowadzenia procedur, stosownie dla przyjętego trybu wyłonienia partnera prywatnego,

6. prowadzenie działań w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur wyboru partnera prywatnego dla poszczególnych zamierzeń PPP,

7. uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych, komisjach przetargowych i negocjacyjnych – odpowiednio na poszczególnych etapach zamierzeń PPP,

8. nadzór nad realizacją prac dotyczących poszczególnych zamierzeń PPP – do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych w ramach przedsięwzięcia PPP obiektów i przekazania ich użytkownikowi,

9. przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 2 500 zł brutto do 4 300 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) CV

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3) dokumenty potwierdzające staż pracy

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl

do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 15.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VIII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

 

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 18-19 grudnia 2018 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Informacja o nazwiskach kandydatów wyłonionych na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r.

 


Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Janina Pokrywa


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZARZĄDZIE INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, NIP 6762530337, Regon 367252869.

 

2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 

- poczta elektroniczna: iod@zim.krakow.pl,

 

- nr telefonu: 12 341 85 84.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych będą pracownicy Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie odpowiedzialni za przebieg procesu rekrutacji.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony w drodze naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą niszczone po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę.


Wyniki naboru na wolne stanowisko Inspektora w Zespole Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref. 10-ZIM-2018)