BIP MJO - IV Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie,

ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WOŹNY

W WYMIARZE 1/2 etatu

 

 

I. Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. Niekaralność;

4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnego;

5. Wiedza z zakresu BHP i p. poż;

 

II. Wymagania dodatkowe

1. Dyspozycyjność i punktualność;

2. Pracowitość, sumienność, rzetelność;

3. Umiejętność pracy w zespole;

4. Dobra organizacja pracy.

 

III. Zakres obowiązków

1. Dozorowanie budynku w czasie zajęć szkolnych;

2. Monitorowanie wejść i wyjść osób postronnych do szkoły;

3. Odbiór i doręczanie korespondencji;

4. Przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń szkolnych upoważnionym pracownikom;

5. Dbałość o czystość i porządek wokół budynku szkoły oraz w wyznaczonych pomieszczeniach szkolnych;

6. Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 3 miesięcy, możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony;

2. Zatrudnienie od 1 grudnia 2018r.

3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w IV LO w Krakowie.

5. Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcące ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków;

 

V. Wymagane dokumenty:

1. CV;

2. Podanie o pracę;

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).);

5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźnego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” w terminie do 28.11.2018r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

 

Oferty, które wpłyną po terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Beata Zgutka

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące